Vastuullisuussuunnitelma

Tämä on Taitaja2024 Kuopio -tapahtuman vastuullisuussuunnitelma, jossa kerrotaan, miten vastuullisuuden eri näkökulmat on otettu huomioon tapahtumajärjestelyissä. Vastuullisuuden tulee näkyä vahvasti tapahtumassa. Järjestelyissä on huomioitava tapahtuman aiheuttamat suorat ja välilliset ympäristö- ja muut vaikutukset sekä keinot niiden hallintaan. On tärkeää pyrkiä vähentämään haitallisia vaikutuksia ja toisaalta taas tuoda aktiivisesti esille myönteisiä vaikutuksia.

Taitaja2024-tapahtuman vastuullisuutta on tarkasteltu ekologisista, sosiaalisista, kulttuurisista ja taloudellisista näkökulmista. Tapahtuman teemat ovat virtuaalisuuden kehittäminen, työelämän vihreä siirtymä ja kestävyysmurros, vähähiilinen kiertotalous sekä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa. Skills Finland edellyttää myös, että tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan vastuullisuus. Vastuullisuuden pääkohdat ja keskeiset toimenpiteet Taitaja 2024-tapahtumassa on koottu alla olevaan kuvaan.

Vastuullisuus Skills Finlandissa

Skills Finlandin strategiassa ja toimintasuunnitelmassa 2024–2026 nähdään, että vetovoimainen kilpailu- ja valmennustoiminta ottaa huomioon kaikki kestävän kehityksen osa-alueet (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen). Skills Finland tuo teemaa esille aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa toimiessaan.

Tavoitteena on sitoa Taitajassa kestävän kehityksen toteuttaminen entistä vahvemmin tapahtuman kokonaissuunnitteluun ja lajien suunnitteluun. Teeman tulee olla näkyvästi esillä tapahtumassa yleisölle. Lisäksi halutaan tarjota kaikille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittyä omaan huippuosaamiseensa kilpailu- ja valmennustoimintaa hyödyntäen. Tämä tarkoittaa tulevina vuosina muun muassa sitä, että varmistetaan TaitajaPLUS-kilpailijoille tasavertaisuuden tunne kilpailutapahtumassa ja varmistetaan, että kaikenlaisista taustoista tulevat opiskelijat kokevat, että heillä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kilpailutoimintaan.

Vastuullisuus Savon koulutuskuntayhtymässä

Savon koulutuskuntayhtymässä on tehty tavoitteellista kestävän kehityksen työtä jo vuodesta 2005 lähtien ja kehittämistyön tuloksena on OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti. Vastuullisuustyön tukena on Reilu SAKKY-vastuullisuusohjelma, joka toteuttaa Kestävän tulevaisuuden tekijä -visiota ja strategiaa. Ohjelma sisältää sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, jotka pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin.

Sakkyn uudet kampusrakennukset on rakennettu pohjoismaisen Joutsenmerkki-ympäristömerkin vaatimusten mukaisesti. Rakennusten suunnittelussa tärkeimmät näkökohdat ovat liittyneet terveellisyyteen, turvallisuuteen, elinkaariajatteluun ja kestävyyteen. Savilahden Joutsenmerkki-kriteerien mukaisesti rakennettu kampus toimii yhtenä Taitaja-tapahtumapaikkana.

Tapahtumajärjestelyjen osalta tärkeintä on jo suunnitteluvaiheessa arvioida erilaisia toimintatapoja ja vaihtoehtoja kestävän kehityksen näkökulmasta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi logistisiin ratkaisuihin, jätehuollon suunnitteluun, ruokapalveluiden ja hankintojen vastuullisuuteen, energian ja veden kulutukseen sekä turvallisuuteen. Sakkylle on päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jota noudatetaan tapahtumassa. Vastuullisuusteot tuodaan selkeästi esille asiakasviestinnässä, jotta tapahtumakävijätkin ovat niistä tietoisia.

Kestävä kehitys kilpailulajeissa

Taitaja-lajivastaaville pidettiin vastuullisuusteemainen infotilaisuus, jossa käytiin läpi kilpailutehtävien ja -arvioinnin vastuullisuuden näkökohtia. Kilpailutehtävien suunnittelun ja toteutuksen tueksi laadittiin myös vastuullisuuden tarkistuslista, jota hyödyntäen nostettiin esille vastuullisuuden näkökulmat lajeissa. Tarkistuslistaan kirjattuja lajikohtaisia nostoja käytetään myös tapahtumassa lajien vastuullisuusviestinnässä. Tarkistuslistan vastuullisuusnäkökohtia ovat: materiaalivalinnat ja -tehokkuus, kestävät hankinnat, energiatehokkuus ja veden käyttö, jätteiden lajittelu, alan arvot ja kestävän kehityksen ohjaus, turvallisuus, muut sosiaaliset ja kulttuuriset teemat sekä viestintä. Lajivastaaville tarjotaan myös vastuullisuuden sparrausta kilpailutehtävien suunnitteluun.

Skills Finland jakaa vuosittain Taitaja-palkinnot kilpailulajeille
1) kestävän kehityksen
2) yrittäjyyden
3) työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin toteutumisesta lajeissa.
Vuodesta 2024 alkaen jokainen laji osallistuu kunkin kolmen palkinnon tavoitteluun. Jokaiselle kategorialle asetetaan asiantuntijaraati, joka tekee valinnat kilpailun tehtäväkuvausten, haastattelujen ja lajin käytännön toteutusten perusteella. Voittajat julkistetaan Taitajan päätösjuhlassa.

Näistä viestimme tapahtumakävijöille

Kilpailutehtävän kuvauksissa tuodaan esille kestävän kehityksen näkökulmat ja huomiot lajikohtaisesti. Nostamme esille lajikohtaisia kestävän kehityksen näkökulmia viestinnässä ja tapahtumassa mm. kilpailualueen infoTV-tauluja hyödyntäen. Tuomme tapahtumassa myös esille Sakkyn koulutusalojen vastuullisuuden osaamislupauksia.

Seminaarit ja oheistapahtumat

Taitaja-tapahtuman yhteydessä järjestetään oheistilaisuuksia, joissa on noudatettava samoja ohjeistuksia, kuin muissa tapahtumajärjestelyissä. Osana Taitaja-tapahtumaa järjestetään sekä kansallinen että kansainvälinen seminaari. Muita oheistapahtumia ovat mm. avajaiset, tapahtumatorit, ”Skills out”, Kuopion kaupungin vastaanotto, Savolainen ilta, päättäjäiset sekä muut tapahtuman aikaan järjestettävät kokoukset.

Kansallisen seminaarin teemana on vastuullisuus painottuen ekologiseen kestävyyteen ja vihreän siirtymän edistämiseen. Kansainvälisen seminaarin teemana ovat tekoäly ja digitalisuus.Seminaarit toteutetaan hybridinä eli paikan päällä olevien osallistujien lisäksi tilaisuutta on mahdollista seurata etäosallistujana myös verkossa. Seminaariin ilmoittautuminen ja palautteet kerätään sekä tilaisuuden esitysmateriaalit jaetaan sähköisenä.

Vieraiden tarjoiluissa painotetaan luomua, paikallisuutta ja sesonginmukaisuutta sekä tarjolla on myös opiskelijoiden ideoima Sakky-leivos. Seminaarin puhujille annetaan kiitoslahjana esim. kalakukko tai muu ekologinen, paikallinen ja teemaan sopiva tuote. Vastuulliset seminaaritarjoilut suunnittelevat ja toteuttavat opiskelijaryhmät osana opintojaan, mikä on myös sosiaalista kestävyyttä.

Näistä viestimme tapahtumakävijöille

Tarjoilujen vastuullisuutta nostetaan esille ja viestitään vierailijoille. Kerrotaan myös Sakky-leivoksen tarina. Tapahtumien mainospaloissa esitellään vastuullisuussuunnitelman koko kuva.

Turvallisuus

Tapahtumaan on nimetty turvallisuusvastaava, joka vastaa tapahtuman turvallisuuden kokonaisuudesta. Tapahtumaan laaditaan yksi yhteinen turvallisuussuunnitelma, joka hyväksy-tetään pelastusviranomaisilla. Turvallisuussuunnitelma sisältää mm. ohjeet varautumiseen ja toimimiseen hätätilanteissa sekä ympäristöturvallisuuden keskeiset näkökohdat. Kilpailulajeissa turvallisuusasiat on huomioitu monipuolisesti (esim. työturvallisuuden näkökohdat, suojaimet sekä ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus). Tapahtumaan laaditaan myös turvallisemman tapahtuman periaatteet, joista kerrotaan lisää kohdassa Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Näistä viestimme tapahtumakävijöille

Lajien turvallisuusnäkökohdista viestitään lajialueilla. Vierailijoille esitellään turvallisemman tapahtuman periaatteet mainospaloissa oheistapahtumissa sekä muun viestinnän avulla.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Tapahtumaan on helppo saapua non stop -bussikuljetuksilla tai kävellen. Välimatka Savilahden kampuksen ja Kuopio-hallin välillä on lyhyt ja taittuu hyvin ekologisesti pyöräillen kaupunkipyörillä tai kävellen merkittyä Vastuullisuuspolkua pitkin. Vastuullisuuspolku on reititetty siten, että vierailijat pystyvät liikkumaan ilman karttaa tapahtuma-alueiden välillä.

Olemme huomioineet saavutettavuuden esimerkiksi viestinnässä ja moninaisuutta kunnioittavassa tapahtuman järjestelyissä. Verkkoviestintää koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tapahtuma-alueet ovat selkeästi opastettuja sekä symbolikuvin ja tekstein varustettuja. Kävijöille on tarjolla mukaan otettavia tapahtuma-alueiden opaskarttoja. Tapahtuma on maksuton ja ravintola- ja kahvilapalvelut on hinnoiteltu kävijäystävällisesti. Olemme huomioineet tapahtuman esteettömyyden (esim. poistumisesteet, oviaukot, luiskat, kulkuväylät, hissit, levähdyspaikat sekä esteettömät ja sukupuolineutraalit WC-tilat). Savilahden kampus on rakennettu nykyisten esteettömyysmääräysten mukaisesti, mutta Kuopio-halli on vanhempi ja vuokrattu rakennus, jossa esteettömyys huomioidaan kohteen rakenteiden rajoissa.

Yleiskuulutuksissa käytetään suomen lisäksi ruotsia ja englantia. Lajialueilla tiedotetaan ja viestitään myös ruotsiksi. Seminaarit toteutetaan hybridinä, jolloin myös niiden saavutettavuus paranee.

Näistä viestimme tapahtumakävijöille
Tapahtumakävijöille viestitään saapumisesta tapahtumaan ja esteettömyydestä selkeästi jo ennakkoon.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kunnioitamme moninaisuutta ja toivomme, että kaikki Taitaja-tapahtumaan osallistuvat kokevat turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta. Tapahtumassa kaikki osallistujat ovat tasa-arvoisia. Tapahtuma ei ole poliittinen eikä uskonnollinen. Tapahtuma on syrjintävapaa. Laadimme turvallisemman tapahtuman periaatteet yhteistyössä tapahtumakumppanin kanssa. Periaatteet käsitellään maaliskuussa lajivastaavien koulutuksessa. Periaatteista viestitään myös tapahtumassa ja Vastuullisuuspolun reittipisteillä on teemaan liittyviä tehtäviä.

Vastuullisuuspolku kannustaa vierailijoita liikkumaan kävellen ja se on reititetty Savilahden ja Kuopio-hallin välille. Kumppaniyritys on tapahtumassa mukana myös infopisteellä, jossa on vierailijoille toiminnallisia tehtäviä teemaan liittyen.

Näistä viestimme tapahtumakävijöille
Tuomme turvallisemman tapahtuman periaatteet esille tapahtuman viestinnässä. Vierailijoille esitellään turvallisemman tapahtuman periaatteet mainospaloissa oheistapahtumissa sekä muun viestinnän avulla.

Vastuulliset hankinnat

Edellytämme kaikilta hankinnoiltamme kestäviä ratkaisuja. Sakkyn hankintaprosessi on kuvattu kuntayhtymän hankintaohjeessa, jossa on tuoteryhmäkohtaiset ympäristökriteerit tavara- ja palveluhankinnoille ja niitä on noudatettava kaikissa tarjouspyynnöissä. Hankintapäätöksissä tarkastellaan koko elinkaaren aikaisia kustannuksia, ei pelkkää hankintahintaa.

Sakky teki Ympäristömerkkisitoumuksen keväällä 2023 ensimmäisenä julkisena toimijana kansalliselle Sitoumus2050-sivustolle. Kestävillä ja vastuullisilla hankinnoilla pienennämme haitallisia päästöjä ja jätemäärää, edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä tuotannon sosiaalista kestävyyttä.

Seuraaville tuote- ja palveluryhmille on Sakkyssa laadittu ympäristövastuullisuuden vaatimuksia:

Kaikissa muissa hankinnoissa sovelletaan tuote- ja palveluhankinnoille laadittuja yleisiä vastuullisuuden vaatimuksia, jotka löytyvät myös Sakkyn hankintaohjeesta.

Tapahtumajärjestelyjen hankinnoissa huomioidaan mm. seuraavia suosituksia:

Näistä viestimme tapahtumakävijöille

Toteutamme viestintää myös sähköisesti ja vähennämme samalla materiaalien kulutusta. Hankimme kilpailijoille osallistujalahjan, jossa huomioimme paikallisuuden ja vastuullisuuden.

Vastuulliset ruokapalvelut

Sakkyn ravintolapalveluissa vastuullisuutta ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa on kehitetty jo vuosien ajan. Ruokapalvelut ovat käyttäneet luomutuotteita yli 10 vuoden ajan ja ovat Portaat Luomuun ohjelman neljännellä portaalla. Ravintolapalvelut rakensivat Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän vuonna 2020 ja toteuttivat sitä muutaman vuoden ajan. Sakkyssa on kehitetty valtakunnallinen Vastuulliset ruokapalvelut -kehittämisohjelma. Henkilöstö on osallistunut vuosien varrella useisiin kestävän kehityksen koulutuksiin, ja henkilöstö on suorittanut muun muassa vastuullinen ruokapalveluala -koulutuksen.

Taitaja-tapahtumassa ruoka-, kahvila- ja tilauspalveluja tarjotaan kolmessa toimipisteessä; Savilahdessa, Kuopio-hallissa ja Kuopion jäähallissa. Lajialueiden tarjoilut ovat Kuopio-hallissa ja Savilahdessa. Kuopio-hallin kahvilapalvelut hoitaa Peeässä.

Savilahdessa ruokailun yhteydessä ei ole tarjottimia, mikä vähentää astianpesua ja säästää luontoa. Savilahdessa ruokailijat pääsevät nauttimaan ateriat kestoastioista. Kuopio-hallin ja jäähallin ruokatarjoiluihin tehdään omavalvontasuunnitelmat. Ruoka valmistetaan keskitetysti Savilahden keittiössä ja kuljetetaan Kuopio-hallille ja -jäähallille. Käytännön syistä johtuen ruoat tarjotaan kertakäyttöisistä, mutta biohajoavista astioista. On tärkeää viestiä asiakkaille astioiden ympäristönäkökohdista ja siitä, miten ne lajitellaan. Opiskelijat ovat ohjaamassa asiakkaiden lajittelua ruokailun jälkeen.

Taitaja-tapahtuman ruokailuissa vähennämme ruokahävikkiä esim.

Ilmastovastuullisuus näkyy ruokalistoilla mm. siten, että toteutamme toisen asteen kouluruokasuosituksia, joissa punaisen lihan osuutta on vähennetty ja kasvisten osuutta lisätty. Ohjaamme asiakkaita valitsemaan kasvistuotteita, sillä linjaston alkupäässä on ensin luontevasti salaattikomponentit, jonka jälkeen kasvisruoka ja viimeisenä muut tuotteet.

Suosimme luomu-, kotimaisia- ja lähialueen elintarvikkeita. Käyttämämme liha on kotimaista. Säännöllisessä käytössä luomutuotteina on mm. piimä, maito (litran pakkauskoot), levite, ruisleipä, pasta, hiutaleet, tee ja kahvi sekä yrttimauste. Pyrimme täydentämään luomuvalikoimaa tapahtumaan saatavuuden mukaan. Ruokalistallamme näkyy myös sesonginmukaisuus.

Näistä viestimme tapahtumakävijöille

Esittelemme ruokapalveluhenkilöstöä, jotka toteuttavat vastuullisia ruokapalveluita. Ruokailun yhteydessä nostetaan esille mm. ”ota ruokaa sen verran, kuin syöt”, tarjottimien puuttumisen syyt, ruokalistojen vastuullisuusnäkökohdat, biohajoavat astiat.

Toimiva jätehuolto

Tapahtumaan tehdään jätehuoltosuunnitelma, jossa noudatetaan paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Jokaiselta kilpailulajilta on selvitetty syntyvät jätteet, joiden mukaan suunnitellaan lajikohtainen lajittelu ja jäteastiat. Opiskelijat otetaan mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja ohjaamaan lajittelua, ja tehtäviä opinnollistetaan. Vierailijoille järjestetään lajittelumahdollisuudet kaikilla tapahtumapaikoilla ja lajittelupisteillä.

Lajittelumahdollisuudet järjestetään seuraaviin jakeisiin:

Kilpailutapahtumissa saattaa näiden jätelajien lisäksi olla vielä tarvetta lajitella esim.

Näistä viestimme tapahtumakävijöille

Jätepisteillä on selkeät lajitteluohjeet. Lajitteluun kannustetaan jätepisteillä olevien julisteiden avulla, joissa kerrotaan, miten lajiteltu jäte hyödynnetään uusiokäytössä. Jätepisteillä lajittelua on ohjaamassa eri alojen opiskelijat. Opiskelijat tunnistetaan yhtenäisistä asusteista. Jätepisteellä on myös happy or not -kysely, jolla selvitetään vierailijoiden näkemyksiä lajittelun onnistumisesta.

Kestävät logistiset ratkaisut

Tapahtumaa edeltävät ja tapahtuman aikaiset kuljetukset järjestetään pääosin opiskelijatyönä ja omalla kalustolla. Kuljetussuunnittelussa painotetaan optimoituja ajoja, kaluston tehokasta käyttöä ja taloudellista ajotapaa. Käytössä on kolme omaa linja-autoa sekä 3–4 omaa kuorma-autoa.

Yläkoululaisten kuljetukset on kilpailutettu ja valitulla vastuullisella matkanjärjestäjällä on ISO 14001 ympäristösertifikaatti sekä Sustainable Travel Finland -merkki. Tapahtuman rakentamisessa ja purkamisessa käytettävät kumppanien trukit ovat sähkökäyttöiset.

Kilpailijoiden joukosta valitaan Taitajien Taitaja, joka palkitaan vuoden mittaisella autoleasingillä. Taitaja2024-tapahtumassa Taitajien Taitaja saa käyttöönsä täyssähköisen Volvon.

Haluamme kannustaa vierailijoita liikkumaan kävellen, joten teemme Savilahden kampuksen ja Kuopio-hallin välille Vastuullisuuspolun, jonka varrella esitellään eri ammattialojen vastuullisuutta. Reittipisteillä on tietovisa, johon vastanneiden kesken arvotaan polkupyörä.

Näistä viestimme tapahtumakävijöille

Optimoidut kuljetukset, kaluston tehokas käyttö ja taloudellinen ajotapa, kuljetuksia opiskelijatyönä, vastuullinen kumppani kilpailutetuissa kuljetuksissa, kannustetaan liikkumaan kävellen Vastuullisuuspolkua pitkin ja osallistumaan tietovisa-kilpailuun.

Energian ja veden säästö

Tapahtuman kilpailulajit järjestetään kahdessa paikassa, Kuopio-hallissa ja Savilahden kampuksella sekä lisäksi ruokailut Kuopion jäähallilla. Savilahden kampus on rakennettu Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti, joten se on erittäin energiatehokas ja siellä hyödynnetään runsaasti luonnonvaloa. Joutsenmerkin kriteerit huomioivat rakennuksen koko elinkaaren ja mm. rakennusajan vaatimuksina ovat materiaalien jäljitettävyys ja vähäpäästöisyys, rakennusjätteiden kierrätysmahdollisuudet ja tarkka laadunhallinta ja raportointi. Jokainen käytetty tuote ja materiaali on hyväksytetty Joutsenmerkki- asiantuntijoilla. Savilahden kampuksen aulatiloissa on infoTV, jossa kerrotaan rakennuksen reaaliaikaisesta energian kulutuksesta.

Kuopio-hallissa ja jäähallissa olemme Kuopion kaupungin vuokratiloissa, jolloin energiaan ja veteen liittyvät säästötoimet ovat pitkälti tapahtumakävijöiden ohjausta säästeliääseen käyttöön. Kilpailulajeihin hankintaan energiatehokkaita ja veden kulutusta vähentäviä koneita ja laitteita.

Näistä viestimme tapahtumakävijöille

Ennakkoviestintää Savilahden kampuksen Joutsenmerkistä ja energiankulutuksen seurannasta. Nostetaan esille Joutsenmerkin vastuullisuusvaatimukset rakennukselle ja vs. tavallisen rakennuksen eroavaisuudet.

Kumppanit ja vastuullisuus

Kumppaneiksi pyritään saamaan sellaisia yrityksiä, jotka toimittavat tapahtumaan kilpailijoiden käyttöön alan uusinta teknologiaa. Kerrotaan kumppaneille, että meille on tärkeää järjestää Taitaja -tapahtuma vastuullisesti ja tuoda kestäviä ratkaisuja esille tapahtumassa. Osa pääyhteistyö-kumppaneista on vastuullisuuden edelläkävijöitä ja vastuullisuus on heille erittäin tärkeää. Tämä tuo painoarvoa vastuullisuusteemalle.

Näistä viestimme tapahtumakävijöille

Viestimme yhteistyökumppaneiden kanssa vastuullisuusasioista esim. somepostauksilla.

Vastuullisuusviestintä

Vastuullisuusviestintä on osa Taitaja-viestinnän sisältösuunnitelmaa. Tapahtumajärjestelyjen vastuullisuusnäkökohdista tehdään nostoja ja viestitään teemoista ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana esim. ravintolapalvelut, seminaarit, logistiset ratkaisut, vastuulliset hankinnat jne. Tapahtumakävijöille nostetaan erityisesti esille asioita, jotka ovat heille näkyvissä esim. jätteiden lajittelu, ruokailuun liittyvät kestävän kehityksen teemat ja liikkuminen erityisesti Vastuullisuuspolun reittiä pitkin.

Kaikki Sakkyn koulutusalat ovat tehneet ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset, joissa avataan konkreettisesti opiskelijoille ja työelämälle alan vastuullisuusosaamista. Lupauksista on tehty posterit, jotka löytyvät Sakkyn verkkosivuilta. Postereita hyödynnetään tapahtuman viestinnässä ja kilpailulajien yhteydessä ne esitellään myös vierailijoille. Myös Vastuullisuuspolun reittipisteillä esitellään osaamislupauksia.

Taitaja-lajien arjesta ja käytänteistä tehdään somejulkaisuja, joissa nostetaan esille koulutusalojen kestävyysosaamista ja vastuullisuutta. Lisäksi hyödynnetään viestinnässä Sakkyn verkkosivuilla olevia valmiita tarinoita ja aineistoja mm. Kestävän työelämän edistäjät -sivustoa. Kansainvälisille vieraille viestitään mm. Sakkyn englanninkielisistä verkkosivuista, joista löytyy sisältöä ammattialojen vihreän siirtymän osaamistarpeista sekä englanninkielinen kestävän kehityksen materiaalipankki opetukseen (GreenVETnet-hanke).

Projektipäällikkö

Vastuullisuus ja kestävä kehitys
Anu Salo

anu.salo@sakky.fi

044 785 4019

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit