411

Infrastrukturbyggande / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 31.1.2024

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplatser

Turun ammattiopisto
Hamppukatu 2
20740 Turku

Gradia
Ajoneuvontie 21
41400 Lievestuore

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingen genomförs 31.01 – 01.02.2024 kl. 09-16. 

Tävlingstiden är sammanlagt 4 timmar. 

Material och utrustning

I tävlingen används följande material och apparater:  

Hyundai HL940 A, Loadmaster 100, Volvo 110L, Tamtron pover 300i (maskin 1.) 

Novatron Xsite PRO ( apparat 1.) 

Takeuchi TB295M, JCB 210lc ( maskin 2.) 

Schaktningsmaskiner och olika slags tilläggsutrustning i maskinerna. Nivålaser med tillbehör. 

Normala verktyg som krävs vid service av schaktningsmaskiner. 

Frågeformulär, ritningar, kalkylator, anteckningsredskap och skalstock. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

  • fotoförsett identitetsbevis 
  • lämpliga arbetskläder i varselfärg för arbete utomhus (enligt förordningen EN 471 eller EN ISO 20471), skyddsskor samt annan personlig skyddsutrustning och utrustning som behövs på en byggarbetsplats och i servicearbete.  
  • Utrustning enligt vädret. 
  • Nivålaser och utrustning för användning av lasern (finns också färdigt på tävlingsplatsen) 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Bedömningen baserar sig på examensdelarna Att arbeta på en byggarbetsplats och Arbete som schaktningsmaskinförare samt Användning av schaktmaskin, maskintyp 1 i Grundexamen inom byggnadsbranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom byggnadsbranschen, kravnivån berömliga i examensdelen Arbete som schaktningsmaskinförare.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet.

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 20 %

Kvantitativ bedömning 80 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Hållbar utveckling, arbetssäkerhet och läsning av ritningar

Upgift

Hållbar utveckling, arbetssäkerhet och läsning av ritningar

Modul 2/Användning av lasermätinstrument  

Upgift

Användning av lasermätinstrument 

Modul 3/Användning av schaktningsmaskiner  

Upgift

Användning av schaktningsmaskiner

Modul 4/Daglig och förebyggande service

Upgift

Daglig och förebyggande service

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners