205

Datorer och Nätverk / Semifinal

Tid

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplatser

Genomförs på distans 

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 5 timmar.

Testning av förbindelserna och info om Windows uppgiften kl. 9:00-9:30

Windows kl. 9.30–11.30

Lunchpaus kl. 11:30-12:15 

Info om Linux uppgiften kl. 12:15 – 12:30

Linux kl. 12:30 – 14:30 

Kaffepaus kl. 14:30 – 14:45

Info om Packet Tracer uppgiften kl. 14:45 – 15:00

Packet Tracer kl. 15:00 – 16:00

Material och utrustning

Azure Labs molnet, med plattformdatorer, operativsystem och programvara installerade på förhand

I Windows-uppgiften: 

– Windows Server, med Hyper-V plattformen installerad

– På plattformen har sysprepping av Windows Server och Windows-arbetsstationen gjorts

I nätverksuppgiften

– Windows, med Packet Tracer programvara installerad.

– Den tävlande ska ha skapat en Cisco Netacademy ID-kod

I Linux-uppgiften

– Windows Server, med Hyper-V plattform 

– Linux Debian installerad på plattformen

– Windows arbetsstation installerad på plattformen för testning 

Den tävlande har läroanstaltens arbetsstation och headset samt rekommenderas ha två skärmar 

Internet-förbindelse, från vilken man kan skapa en RDP-kontakt, och kontakt med fjärrdatorer i molnet

De tävlande har ett eget område, med en separat dator (t.ex. en bärbar dator) som har en HD videokamera, med vilken man filmar de tävlandes prestationer. Om det finns många tävlande, rekommenderas det att man använder flera HD videokameror. 

De tävlande och följeslagarna ska ha en Google Meet och/eller Teams anslutning till domarna

En följeslagare från läroanstalten övervakar de studerandes fysiska prestationer.

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen.

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
  • på tävlingsplatsen i läroanstalten granskar tävlingsövervakaren identiteten
  • skisseringsredskap, pennor och papper 
  • om man vill får man ta med sig lite mellanmål.
  • följeslagaren samlar in telefonerna av deltagarna för den tid tävlingsprestationen varar

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingsuppgiften är att man ska bekanta sig med installation och upprätthållande av Windows Server och Linux Debian-system, med planering av nätverk och konfigurering av nätverksapparater med Packet Tracer programvara.

Huvudsakliga bedömningskriterier:

Bedömningen baserar sig på examensdelar i  Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande (Reglerna punkt 7.5)

Kvantitativ och kvalitativ bedömning

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Windows Server

Uppgift

Uppgiften utförs i Packet Acure Labs miljön. I Azure finns en färdigt installerad värddator, i vilken virtualiseringsplattformen Hyper-V är installerad. I virtualiseringsplattformen har sysprepping av Windows Server och Windows-arbetsstationen gjorts. Ibruktagande. konfigurering och testning av Windows Server  Användning och konfigurering av arbetsstationen Windows. Installation, hantering och användning av Azure virtuella datorer och nätverk.

Bedömningen görs utgående från den tävlandes dokumentation. Om de installationer och kommandon som gjorts i uppgiften har gjorts på värddatorn (plattformsdatorn), får man 0 poäng för prestationen.

Dokumentationen sparas på värddatorns skrivbord. I datorn finns ett färdigt modellunderlag för den dokumentation som ska göras. Dokumentationen ska innehålla skärmdumpar av gjorda installationer, kommandon och utförda åtgärder. Dokumentationen görs med kontorsprogram.

Max 40 poäng, vid samma poäng är denna poängsumma avgörande

Tidtabell 2 h

Modul 2/Debian Linux

Uppgift

I Linux-uppgiften ingår Linux problemlösningsförmåga, konfigurering och användning av Linux. Ett praktiskt arbetsprov som görs i en Linux Debian dator som är i Azure Lab och är installerad på plattformen Windows Server Hyper-V. Uppgiften är att utföra felsökning i en virtualiserad Linux Debian server, testa datorns funktionalitet och användning. De problemlösningar som utförts antecknas i en uppgift som finns i Google Forms. Problemen behöver inte korrigeras i servern utan de lösningar som antecknats i Google Forms räcker till och det används vid bedömning av uppgiften. I plattformsdatorn har en virtualiserad Windows arbetsstation installerats, och den kan användas vid testningen.

Max 40 poäng, vid samma poäng väger denna poängsumma näst mest

Tidtabell: 2 h

Modul 3/Nätverksuppgift, byggande av ett nätverk och hantering av IP-adresser

Uppgift

Uppgiften utförs genom att man använder programvaran Packet Tracer. I uppgiften ingår konfigurering av datorers och skrivares nätverksinställningar, konfigurering och koppling av switchar, konfigurering och koppling av routrar, konfigurering och koppling av trådlösa basstationer, konfigurering och testning av datakommunikationsnät, hantering av IP-adresser. Detta genomförs genom att man använder programvaran Packet Tracer. Programvaran har en självbedömande egenskap. I Azure-molnet finns färdigt en Windows arbetsstation med Packet Tracer programvara installerad.

Max 20 poäng

Tidtabell: 1 h

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners