Hållbarhetsplan för Mästare2024 i Kuopio

Detta är hållbarhetsplanen för Mästare2024-evenemanget i Kuopio, där det berättas hur olika aspekter av ansvar och hållbarhet tagits med i evenemangsarrangemangen. Hållbarhetstänket bör tydligt synas i evenemanget. Arrangemangen måste ta hänsyn till de direkta och indirekta miljö- och andra effekter som evenemanget medför samt sätten att hantera dem. Det är viktigt att sträva efter att minska negativa effekter och samtidigt aktivt framhäva positiva effekter. Hållbarhetsplanen för Mästare2024-evenemanget har betraktats ur ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska perspektiv. Evenemangets teman är utveckling av virtualitet, grönt skifte i arbetslivet och hållbar omställning, lågkolig kretsloppsekonomi samt samarbete med aktörer i området. Skills Finland förutsätter också att hållbarhet beaktas i planeringen och genomförandet av evenemanget. Huvudpunkterna och de centrala åtgärderna för hållbarhet vid Taitaja2024-evenemanget har sammanställts i bilden nedan.

Hållbarhet hos Skills Finland

I Skills Finlands strategi och handlingsplan för 2024–2026 erkänns att attraktiv tävlings- och träningsverksamhet tar hänsyn till alla dimensioner av hållbar utveckling (ekologisk, social, ekonomisk och kulturell). Skills Finland lyfter aktivt fram detta tema också i internationella nätverk.

Målet är att integrera genomförandet av hållbar utveckling ännu starkare i planeringen av hela evenemanget och utformningen av tävlingsgrenarna under Mästare-evenemanget. Temat ska vara synligt för publiken under evenemanget. Dessutom vill man erbjuda alla lika möjligheter att utvecklas inom sitt eget toppkunnande genom tävlings- och träningsverksamhet. Detta innebär bland annat att man framöver kommer att se till att MästarePLUS-deltagarna känner sig jämställda under tävlingsmomentet och att studenter från alla bakgrunder upplever att de har likvärdiga möjligheter att delta i tävlingsverksamheten..

Hållbarhet hos Savos utbildningssamkommun

I Savon utbildningssamkommun har målinriktat arbete med hållbar utveckling pågått sedan 2005, och som ett resultat av utvecklingsarbetet har läroanstalten erhållit OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling. Som stöd för ansvarsfullhetsarbetet finns det Reilu SAKKY-ansvarsprogrammet, som förverkligar visionen och strategin för en hållbar framtid. Programmet omfattar både långsiktiga och kortsiktiga mål, som grundar sig på FN:s principer för hållbar utveckling.

Sakkys nya campusbyggnader har byggts enligt kraven för den nordiska miljömärkningen Svanmärket. De viktigaste aspekterna vid planeringen av byggnaderna har varit hälsa, säkerhet, livscykelperspektiv och hållbarhet. Campuset Savilahti, som byggts enligt kriterierna för Svanmärket, fungerar som en av Mästare-evenemangets platser.

När det gäller evenemangsarrangemangen är det viktigaste att redan i planeringsstadiet utvärdera olika metoder och alternativ ur ett hållbarhetsperspektiv. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt logistiska lösningar, planering av avfallshantering, hållbarheten i matserveringen och inköp, energi- och vattenförbrukning samt säkerhet. En jämställdhets- och likabehandlingsplan har uppdaterats för Sakkys del och följs under evenemanget. Åtgärder för hållbarhet framhävs tydligt i kundkommunikationen för att även besökare på evenemanget ska vara medvetna om dem.

Hållbar utveckling i tävlingsgrenarna

För Mästare-lagsansvariga hölls en informationsession med fokus på hållbarhet, där olika aspekter av hållbarhet inom tävlingsuppgifter och bedömning diskuterades. För att stödja planeringen och genomförandet av tävlingsuppgifter utarbetades också en checklista för hållbarhet, som användes för att lyfta fram hållbarhetsaspekterna i grenarna. De hållbarhetsaspekter som tas upp i checklisten inkluderar: materialval och -effektivitet, hållbara inköp, energieffektivitet och vattenanvändning, avfallssortering, branschvärden och styrning av hållbar utveckling, säkerhet, andra sociala och kulturella teman samt kommunikation. För lagsansvariga erbjuds också handledning i hållbarhet för planeringen av tävlingsuppgifter.

Skills Finland delar årligen ut Mästare-priser för genomförandet av hållbar utveckling, entreprenörskap och arbetsmiljö och arbetssäkerhet inom tävlingsgrenarna. Från och med 2024 deltar varje gren i strävan efter samtliga tre priser. För varje kategori finns en expertjury som gör sina val baserat på beskrivningar av tävlingsuppgifter, intervjuer och praktisk genomförande av grenen. Vinnarna tillkännages vid Mästare-avslutningsceremonin.

Dessa budskap förmedlar vi till evenemangsdeltagarna:

I beskrivningarna av tävlingsuppgifter lyfts hållbarhetsaspekter och observationer fram grenspecifikt. Vi lyfter fram grenspecifika hållbarhetsaspekter i kommunikationen och evenemanget, bland annat genom att använda info-tv-skärmar på tävlingsområdet. Vi lyfter även fram Sakkys utbildningsområdens kompetenslöften inom hållbarhet under evenemanget.

Seminarier och andra evenemang

I samband med Mästare-evenemanget hålls sidoarrangemang där samma riktlinjer måste följas som för övriga evenemangsarrangemang. Som en del av Mästare-evenemanget arrangeras både ett nationellt och internationellt seminarie. Andra sidoarrangemang inkluderar öppningsceremonier, evenemangsplatser, ”Skills out”, Kuopios stads mottagning, Savolainens kväll, avslutningsceremonier, samt andra möten som hålls under evenemanget.

Temat för det nationella seminariet är hållbarhet med fokus på ekologisk hållbarhet och främjande av gröna övergångar. Temat för det internationella seminariet är artificiell intelligens och digitalisering.

Seminarier genomförs i hybridformat, vilket innebär att förutom deltagare på plats kan evenemanget också följas av deltagare online. Anmälan till seminariet och feedback samlas in, och presentationsmaterial delas ut elektroniskt.

Serveringen av gästerna fokuserar på ekologiska, lokala och säsongsmässiga råvaror, och det erbjuds även en SAKKY-konditorns bakelse som tagits fram av studenterna. Talarna på seminariet får som tackgåva exempelvis kalakukko eller annan ekologisk, lokal och tematiskt lämplig produkt. De ansvarsfulla seminarieserveringarna planeras och genomförs av studentgrupper som en del av sina studier, vilket också främjar social hållbarhet.

Dessa budskap förmedlar vi till evenemangsdeltagarna:

Vi lyfter fram ansvarsfullheten i serveringen och kommunicerar detta till besökarna. Vi berättar även historien bakom SAKKY-bakelsen. Evenemangens reklamkampanjer kommer också att inkludera en översikt över ansvarsfullhetsplanen.

Säkerhet

En säkerhetsansvarig har utsetts för evenemanget, som ansvarar för den övergripande säkerheten vid evenemanget. En gemensam säkerhetsplan utarbetas för evenemanget och godkänns av räddningsmyndigheterna. Säkerhetsplanen innehåller bland annat riktlinjer för beredskap och åtgärder vid nödsituationer samt centrala aspekter av miljösäkerheten. Säkerhetsfrågor beaktas på mångsidigt sätt i tävlingsgrenarna (t.ex. aspekter av arbetsmiljö, skyddsutrustning samt miljö- och kemikaliesäkerhet). Dessutom utarbetas principer för en säkrare evenemangshantering, vilka kommer att beskrivas mer ingående under avsnittet om Jämställdhet och likabehandling.

Dessa budskap förmedlar vi till evenemangsdeltagarna:

Säkerhetsaspekterna för varje gren kommuniceras på grenområdena. Principerna för en säkrare evenemangshantering presenteras för besökarna i reklamkampanjer för sidoarrangemang och genom annan kommunikation.

Tillgänglighet

Det är enkelt att komma till evenemanget med non stop-busservice eller till fots. Avståndet mellan Savilahden campus och Kuopio-hallen är kort och kan enkelt avverkas ekologiskt med stads-cyklar eller till fots längs den markerade Hållbarhetsstigen. Hållbarhetsstigen är utmärkt så att besökare kan röra sig mellan evenemangsområdena utan karta.

Vi har beaktat tillgängligheten i kommunikationen och arrangemangen respekterar mångfalden. Lagstiftningen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller för webbkommunikationen, vilket kräver att offentliga webbtjänster måste vara tillgängliga.

Evenemangsområdena är tydligt skyltade och utrustade med symboler och texter. Besökare erbjuds informationskartor att ta med sig. Evenemanget är gratis och restaurang- och café-tjänster prissätts vänligt mot besökarna.

Vi har beaktat evenemangets tillgänglighet (t.ex. utrymningsvägar, dörröppningar, ramper, gångvägar, hissar, viloplatser samt tillgängliga och könsneutrala toalettutrymmen). Savilahden campus är byggt enligt nuvarande tillgänglighetsbestämmelser, men Kuopio-hallen är en äldre byggnad som hyrs, där tillgängligheten beaktas inom ramen för strukturerna.

Allmänna utrop görs på finska, samt svenska och engelska. Informationen på grenområdena kommuniceras också på svenska. Seminarierna genomförs som hybrid-evenemang, vilket förbättrar tillgängligheten.

Dessa budskap förmedlar vi till evenemangsbesökarna:

Vi kommunicerar tydligt med evenemangsbesökarna om hur man kommer till evenemanget och om tillgängligheten i förväg.

Jämställdhet och likabehandling

Vi respekterar mångfalden och önskar att alla deltagare i Mästare-evenemanget känner sig trygga och inkluderade. Under evenemanget är alla deltagare jämlika. Evenemanget är icke-politiskt och icke-religiöst. Det är fritt från diskriminering.

Vi har utarbetat principer för ett säkrare evenemang i samarbete med evenemangspartnern. Principerna behandlas under lajiansvarigas utbildning i mars. Principerna kommuniceras också under evenemanget, och längs med Hållbarhetsstigen finns det uppgifter relaterade till temat. Hållbarhetsstigen uppmuntrar besökare att gå och den sträcker sig mellan Savilahden campus och Kuopio-hallen.

Vid evenemanget finns också en informationspunkt där besökarna kan delta i aktiviteter relaterade till temat.

Dessa budskap förmedlar vi till evenemangsbesökarna:

Vi lyfter fram principerna för ett säkrare evenemang i evenemangets kommunikation. Principerna presenteras för besökarna i reklamavsnitt och genom annan kommunikation.

Ansvarsfulla inköp

Vi kräver att alla våra inköp ska vara hållbara. Sakky’s inköpsprocess beskrivs i kommunförbundets inköpsinstruktion, där det finns miljökriterier för varu- och tjänsteinköp som måste följas i alla anbudsförfrågningar. Vid inköpsbeslut granskas kostnaderna under hela livscykeln, inte bara inköpspriset.

Sakky gjorde en Miljömärkningförbindelse våren 2023 som den första offentliga aktören på den nationella webbplatsen Commitment2050. Med hållbara och ansvarsfulla inköp minskar vi skadliga utsläpp och avfallsmängder, främjar hållbar användning av naturresurser och social hållbarhet i produktionen.

För följande produkt- och tjänstegrupper har Sakky utarbetat krav på miljöansvar:

För alla andra inköp tillämpas de allmänna kraven på hållbarhet för produkt- och tjänsteinköp, som också finns i Sakkys inköpsinstruktion.

Vid inköp av evenemangsarrangemang beaktas följande rekommendationer:

Dessa budskap förmedlar vi till evenemangsbesökarna:

Vi kommunicerar också elektroniskt och minskar samtidigt förbrukningen av material. Vi skaffar en deltagargåva till tävlande där vi beaktar lokalhet och hållbarhet.

Ansvarsfulla restaurangtjänster

Sakkys restaurangtjänster har utvecklat ansvarsfullhet och hållbarhet under många år. Matserveringarna har använt ekologiska produkter i över 10 år och befinner sig på fjärde steget i Stegen till Ekologiskt-programmet. Restaurangtjänsterna byggde sitt miljöledningssystem Ekokompassi år 2020 och genomförde det under några år. Sakky har utvecklat ett nationellt program för Ansvarsfulla matserveringar. Personalen har genom åren deltagit i flera utbildningar om hållbar utveckling och har genomfört bland annat utbildningen för Ansvarsfullt matserveringsområde.

Under Mästare-evenemanget erbjuds mat-, café- och beställningstjänster vid tre olika platser; på Savilahden campus, i Kuopio-hallen och i Kuopio ishall. Serveringarna finns i Kuopio-hallen och Savilahden campus. Café-tjänsterna i Kuopio-hallen sköts av Peeässä.

I Savilahden campus serveringar erbjuds inte brickor vid måltiderna, vilket minskar diskningen och sparar naturen. I Savilahden campus får gästerna njuta av måltiderna i hållbara kärl. Egenvårdsplaner upprättas för matserveringen i Kuopio-hallen och -ishallen. Maten tillagas centralt i Savilahden campus kök och transporteras till Kuopio-hallen och -ishallen. Av praktiska skäl serveras maten där i engångs-, men biologiskt nedbrytbara, kärl. Det är viktigt att kommunicera med kunderna om kärlens miljöaspekter och hur de ska sorteras. Studenter hjälper till att vägleda kunderna i sorteringen efter måltiden.

Vi minskar matsvinnet vid Mästare-evenemangen genom att:

Klimatansvar syns i matsedlarna genom att vi följer gymnasieskolans rekommendationer för skolmat, där andelen rött kött har minskats och andelen grönsaker har ökats. Vi uppmanar kunderna att välja grönsaksprodukter, eftersom det först på linjen finns naturligt salladsinnehåll, följt av vegetarisk mat och sist andra produkter.

Vi föredrar ekologiska, inhemska och lokala livsmedel. Det kött vi använder är inhemskt. Regelbundet används ekologiska produkter som kärnmjölk, mjölk (1-litersförpackningar), margarin, rågbröd, pasta, flingor, te och kaffe samt örtkryddor. Vi strävar efter att komplettera det ekologiska sortimentet för evenemanget enligt tillgänglighet. Säsongsvariationer syns också på vår matsedel.

Vi kommunicerar dessa budskap till evenemangsbesökarna genom att:

Fungerande avfallshantering

Till evenemanget upprättas en avfallshanteringsplan där lokala avfallshanteringsföreskrifter följs. Det lokala avfallshanteringföretaget Jätekukko Oy är en partner för evenemanget. Avfallet som genereras av varje tävlingsgren undersöks för att planera grenspecifik sortering och avfallskärl. Studenter involveras i planeringen, genomförandet och vägledningen av sorteringen, och uppgifterna integreras i studierna. Besökarna erbjuds sorteringsmöjligheter på alla evenemangsplatser och sorteringsstationer.

Sorteringsmöjligheterna organiseras enligt följande fraktioner:

Dessa budskap kommunicerar vi till evenemangsbesökarna:

Sorteringsstationerna har tydliga sorteringsanvisningar. Sortering uppmuntras genom affischer vid sorteringsstationerna som förklarar hur sorterat avfall återanvänds. Vid sorteringsstationerna leds sorteringen av studenter från olika utbildningsområden. Studenterna känns igen på sina enhetliga kläder. Vid sorteringsstationerna finns också en ”happy or not”-undersökning för att få feedback från besökarna om hur väl sorteringen fungerar.

Hållbara logistiska lösningar

Transporterna före och under evenemanget organiseras främst av studenter och med vår egen utrustning. I transportplaneringen betonas optimerade körningar, effektiv användning av utrustning och ekonomisk körning. Vi använder tre egna bussar och 3-4 egna lastbilar.

Transporterna för högstadieelever har genomgått en anbudsförfarande, och den valda ansvarsfulla researrangören har ISO 14001-miljöcertifiering och Sustainable Travel Finland-märket. Partnertruckarna som används vid uppbyggnaden och nedmonteringen av evenemanget är elektriska.

Bland tävlande väljs en Mästares Mästare som belönas med ett års leasing av en bil. Vid Mästare2024-evenemanget får Mästarens Mästare använda en helt eldriven Volvo.

Vi vill uppmuntra besökarna att gå, så vi skapar en Responsibility Trail mellan Savilahden campus och Kuopio-hallen där vi presenterar olika yrkesområdens ansvarsfullhet. Vid resepunkterna längs stigen finns ett kunskapsquiz där vinnaren får en cykel.

Att spara energi och vatten

Tävlingarna hålls på två platser, i Kuopio-hallen och på Savilahden campus, samt måltiderna i Kuopio ishall. Savilahden campus är byggt enligt kriterierna för Svanmärket, vilket gör det mycket energieffektivt och utnyttjar mycket dagsljus. Svanmärkets kriterier tar hänsyn till hela byggnadens livscykel och kraven under byggnadstiden inkluderar spårbarhet och låga utsläpp av material, återvinningsmöjligheter för byggavfall samt noggrann kvalitetskontroll och rapportering. Varje använd produkt och material är godkänd av Svanen-experter. I aulautrymmena på Savilahden campus finns en infoTV som visar byggnadens realtidsenergiförbrukning.

I Kuopio-hallen och ishallen hyr vi lokaler av Kuopio stad, vilket innebär att energi- och vattenbesparingar till stor del handlar om att styra evenemangsbesökarnas återhållsamma användning. Vid inköp av utrustning till tävlingarna väljer vi energieffektiva maskiner och apparater som minskar vattenförbrukningen.

Det här meddelar vi till evenemangsbesökarna:

Förhandskommunikation om Svanmärkets-certifiering och övervakning av energiförbrukningen på Savilahden campus. Lyfter fram Svanens hållbarhetskrav för byggnaden och skillnaderna jämfört med en vanlig byggnad.

Samarbetspartner och hållbarhet

Vi strävar efter att få partners som tillhandahåller den senaste teknologin inom branschen för att användas av tävlande under evenemanget. Vi informerar våra partners om att det är viktigt för oss att arrangera Mästare-evenemanget på ett ansvarsfullt sätt och att lyfta fram hållbara lösningar under evenemanget. En del av våra huvudpartners är ledande inom ansvarsfullhet och hållbarhet är mycket viktigt för dem. Detta ger tyngd åt hållbarhetstemat.

Vi kommunicerar med evenemangsdeltagarna om hållbarhetsfrågor genom samarbetspartners, till exempel genom inlägg på sociala medier.

        Hållbarhetskommunikation

Hållbarhetskommunikation är en del av Mästare-kommunikationsplanen. Hållbarhetsaspekterna av evenemangsarrangemangen lyfts fram och kommuniceras om innan och under evenemanget, till exempel restaurangtjänster, seminarier, logistiska lösningar, ansvarsfulla inköp etc. För evenemangsdeltagarna framhävs särskilt frågor som är synliga för dem, som avfallssortering, hållbarhetsaspekter vid måltider och rörelse särskilt längs Hållbarhetsstigen-rutten.

Alla Sakkys utbildningsområden har gjort kompetenslöften om miljöansvar, där konkret ansvarskompetens för studerande och arbetsliv öppnas. Löftena har gjorts till affischer som finns på Sakkys webbplats. Affischerna används i evenemangskommunikationen och presenteras också för besökare i samband med tävlingar. Kompetenslöften presenteras också vid Vastuullisuuspolun-ruttpunkterna.

Det görs sociala medieinlägg om vardagen och praxis för Mästare-grenarna, där hållbarhetskompetens och ansvar lyfts fram för utbildningsområdena. Dessutom används redan befintligt material och berättelser från Sakkys webbplats i kommunikationen, inklusive webbplatsen Kestävän työelämän edistäjät (Främjare av hållbart arbetsliv). Internationella besökare kommuniceras bland annat genom Sakkys engelskspråkiga webbplatser, där det finns innehåll om utbildningsområdenas behov av kompetens för gröna övergångar samt en engelskspråkig materialbank för hållbar utveckling i undervisningen (GreenVETnet-projektet).

Anu Salo

Projektchef

anu.salo@sakky.fi

044 785 4019

Evenemangets huvudsamarbetspartners