405

Rörläggning / Semifinal

Tid

Tisdag 30.1.2024
Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplatser

Turun ammatti-instituutti
Hamppukatu 2
20740 Turku

OSAO Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250 Oulu

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden för uppgifterna är totalt max. 5,5 timmar. Den totala tiden fördelas mellan modulerna.

Material och utrustning

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

I svetsningsarbetet har varje tävlande ett svetsplats. I installationsarbetet har varje tävlande ett tillräckligt arbetsutrymme.

Praktiska anvisningar

den tävlande ska ta med vanliga handverktyg för en rörmontör som bl.a. innehåller:  

• manuellt gängverktyg 3/8” + trådolja

• bockare för DN 10, FeZn 15 och CU 12 rör

• vinkelmått

• vinkelhake

• stållinjal

• sladdlös borrmaskin och skruvdragarserie (varje tävlande har har sin egen, behövs i båda moduler)

• batteridrivet pressverktyg (M backserie)

• metallborrsats 4–10 mm

• gradverktyg

• slagghacka

• tändare

• gasbrännarsats och rengöringsset

• skyddsglasögon

• svetsglasögon

• svetsmask

• svetselektroder och -trådar samt foscu och flusspasta, hampa, rörkitt, gängolja

• egna stick/TIG-svetsmaskiner (utöver egna skyddsgaser)

• Cu-röravskärare

• Fe-röravskärare (upp till DN40)

• skyddsskor

• hjälm

• arbetskläder

• svetshandskar och installationshandskar (skärskyddshandskar)

• vattenpass

• Arbetsbord (skruv och rörklämma)

• stativ (skruv eller rörklämma, upp till DN40)

I inget av arbetena tillåts på förhand tillverkade schabloner eller på förhand tillverkade installationshjälpmedel. Det är inte tillåtet att använda laserljus i arbetet.  

I installationsuppgiften måste man använda hjälm och i svetsarbete svetsmask eller svetsglasögon (enligt föreskrifter). I båda arbetena måste de tävlande hela tiden använda skyddsskor och lämpliga skyddsglasögon samt skyddshandskar.

Båda arbetena utförs enligt den ritning som ges, man får fråga om ritningen utan att förlora några poäng.

Ritningarna har inte någon skala, de mått som förekommer i dem är viktiga vid bedömningen.

Under tävlingen ska arbetssäkerheten beaktas. Personlig skyddsutrustning ska användas hela tiden; hjälm, skyddsglasögon, skyddsskor, skyddshandskar och lämpliga arbetskläder.

Arbetspunkten ska hållas snygg under hela arbetsprestationen. Arbetssäkerheten beaktas i bedömningen. De tävlande får X mängd material för sina arbeten, och med det kan arbetet utföras. Om den tävlande behöver extra material, ger det lägre poäng i bedömningen.

Du kan hämta dina verktyg och andra tillbehör till tävlingsplatsen föregående dag. Kom överens om det i förväg med arrangören av tävlingsplatsen: i Åbo Marko Runsala 040 489 5834, i Uleåborg Jussi Vuoti 050 317 4847.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Huvudsakliga bedömningskriterier

  • Måttnoggrannheten är enligt ritningarna +/- 2 mm (fulla poäng), +/- 1– 4 mm (hälften av poängen).
  • Arbetet ska motsvara bilden och vara symmetriskt.
  • Båda arbetena ska vara hållbara (svetsningsarbetet ska hålla trycket i 3bar vattentryck, installationsarbetet ska hålla 2bar lufttryck).
  • I arbetet bedöms vågräta och lodräta mått, arbetssäkerhet, upphängning, täthet, ekonomisk användning av materialet, användning av rätta verktyg, svetsfogarnas kvalitet och hur väl arbetet följer ritningen.

Beskrivning av bedömningens genomförande  

• Domarer mäter svetsningarna och bedömer kvaliteten på fogarna samt granskar arbetets hållbarhet med nättrycket. Två domare mäter arbetena och en gör anteckningar.

• De assisterande studerandena utför tryckprovet med lufttryck (installationsarbete) och med vatten (svetsarbete)

• Bedömningen genomförs ortsvis utgående från poängställningen.

• Om tävlande nr 4 och 5 hamnar på samma poäng avgörs finalplatsen på följande sätt:

• 1. utgående från poängen för installationsarbetet

• 2. utgående från tryckprovet, installation/svetsning  

• 3. utgående från poängen för svetsningen

• Finalplatserna avgörs enligt utfallet för de tävlande i semifinalerna mellan de båda orterna.

• De tävlande och följeslagarna får inte vara på plats när bedömningen sker

• Resultaten meddelas efter den sista tävlingsdagen

• Den slutliga bedömningen görs på CIS import-blanketten.

Modul 1: Svetsarbete

Modul 2: Installationsarbete

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Upgift

Tävlingstid för uppgiften i svetssarbete är 2h 45 min. 40p.  

I arbetet kapas DN40- och DN10 stilrör till givna mått. 

I svetsningen används bågsvetsmetoder samt gassvetsning (med vilken rörens ändor och stumfogar svetsas). Den tävlande ska i arbetet använda två (2) olika svetsmetoder.

Ändhattarna ska dock svetsas med bågsvetsningsmetod som elektrod- eller TIG-svetsning, i fritt läge. Alla andra svetsfogor måste man svetsa i läge. MIG/MAG-svetsning är inte godkända metoder. I övrigt får den tävlande fritt välja med vilken metod arbetet svetsas, dock så att hen använder två olika svetsmetoder.

I arbetet svetsas stumsvetsar med färdiga krökar och DN40 röret, samt DN10 (3/8”) rörnipplar. Den tävlande ska borra hål (10 mm) för rörnipplarna. Detta arbetsskede görs innan lägessvetsningen. I svetsningsarbetet ska man dessutom löda fast en mässingnippel och göra en lödfog i ett 18 mm kopparrör.

Arbetet utförs som lägessvetsning (med undantag för ändhattarna och lödfog), men den tävlande kan om hen så vill tvärbinda (häfta) delarna på bordet/bänken, och sedan fästa helheten på en anvisad svetsställning (trefot eller arbetsbord). Det fästa arbetet får inte röras under lägessvetsningen.

När svetsarbetet är klart, och det ännu återstår tid att arbeta, ska den tävlande fyll det på med vatten och reparera läckör som lägessvetsning. Den tävlande måste göra reparations i den samma lägen som tidigare. Läckor i ändhattarnas fogor och i lödfog får man svetsa i fritt läge. Den tävlande gör inte den slutgiltiga provanstärngning själv, domarna gör provanstärngning med provtryckspump (3 bar) när arbetstid är slut. Domarna fäster de nödvändiga kopplingarna för provet.

Inga elektriska arbetsredskap får dock användas, men en batteridriven borrmaskin är tillåten i arbetet, dock bara för att göra hål. Fogarna måste vara rengjorda från slagg. De tävlande tar med sig egna svetsmaskiner (belysningsström eller 16A 3-fas), skydds­gaserna som behövs för eventuell TIG-svetsning och elektroder (välslipade).

De tävlande ska dessutom ta med sig egna elektroder, trådar (både löd och svets), fluss, hampa som behövs för tätning och rörkitt samt personlig skyddsutrustning.

Den tävlande ska ta med en trefot och utföra svetsarbetet på det eller på en angiven svetsställning.

Arbetet baserar sig på tidigare års semifinalarbeten. Som en ny tilläggspunkt ingår borrningsfasen.

Modul 2

Upgift

Tävlingstid för uppgiften i installationsarbete är 2h 45 min. 60p.  

I arbetet används DN10 stilrör, FeZ rör (elförzinkade) och Cu12 rör. I arbetet ingår överkast och andra riktningsändringar, som görs med hjälp av bockningsverktyg.

Inga metoder för heta arbeten används i arbetet. Gängförband, klämrings- och presskopplingar används som fogmetoder. Arbetet installeras på en skivvägg med fotskruvar och ljudisolerade hållare.

 Måttnoggrannhet är +/- 2 mm. När arbetet är färdigt fäster domarna de nödvändiga kopplingarna för provtryckning och utför trycktestet med tryckluft (2 bar).

Den tävlande ska ta med sig en arbetsbänk (inklusive rör- och skruvstycke).

Arbetet baserar sig på tidigare års semifinalarbeten. Ett tillägg är presskopplingarna.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners