406

Elinstallation / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 30.1.2024

Onsdag 31.1.2024

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplatser

Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Kampus 5
Sähköosasto
PL 51308
00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:
Sturenkatu 18-22
00510 Helsinki

Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Teollisuustalo
Sähköosasto
Keskikatu 69
95400 Tornio

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Noggrannare tidtabell för dagen meddelas senare. Tävlingstiden är 6 timmar.

Tävlingsdagen för den tävlande meddelas i tävlingsinbjudan.

Material och utrustning

 • installationstillbehör
 • vanliga installationsanordningar
 • installationskablar för mindre fastigheter, t.ex. MMJ, MCMK, AMCMK.
 • centraler och centraltillbehör för mindre fastigheter

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig bl.a. följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis
 • skisserings- och anteckningsredskap, pennor och papper
 • mätare för ibruktagningsbesiktning, multimeter, tångamperemeter
 • etikettskrivare för märkning av ledningar
 • personliga arbetsredskap, skyddsutrustning

Tillbehören specificeras noggrannare i tävlingsinbjudan.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetsuppgifter som mäter den omfattande yrkesskicklighet som förutsätts hos elmontörer. Man har strävat efter att utforma uppgifterna så att de i så stor utsträckning som möjligt påminner om genuina arbetsuppgifter för en elmontör. Arbetsuppgiften är att installera en helhet enligt planerna så att den kan tas i bruk och att instruera hur installationen ska användas. 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

I bedömningen har man strävat efter att betona de viktigaste sakerna med tanke på funktionen. Som domare fungerar i regel samma personer varje tävlingsdag för att bedömningen ska vara så rättvis som möjligt.

Planen innehåller följande dokument   
 • arbetsbeskrivning 
 • planritning 
 • vägglayoutritning
 • centralschema 
 • funktionsbeskrivning 

Vid installationerna ska SFS6000-standardserien (2022) samt god installationssed följas. Fästningsmellanrummet med spik- och skruvklammer vid våg- och lodrät installation är 0,17 – 0,23 m. Den första klammern installeras 5…10 cm från uttag, elkopplare, dosa eller kabelkrök. -Uttag installeras på 1700 mm höjd från golvet. Metallröret fästs på 50–100 mm avstånd från rörändorna, avståndet mellan fästpunkterna får inte överstiga 700mm på något ställe i installationen. På metallrören används rörändor av plast. Komponenternas placering framgår av planritningen och vägglayoutritningen.

Arbetslista
 • Installation av eluttag
 • Montering av motor
 • Montering av motorskyddsbrytare
 • Mekaniskt skydd av motorkabeln
 • Märkningar, mätningar, dokumentering, användningsinstruktioner
Märkningar

Dvärgbrytare, jordfelsbrytare märks på centralens lock med texter enligt centralschemat. Komponenterna märks inne i centralen med utgångsenliga beteckningar t.ex. 1F1. Ledningarna märks med gruppbeteckningar, beteckningen i centraländan t.ex. F1.1.-1.3. och apparaterna märks med motsvarande adresser t.ex. RK_1.1.-1.3. Vid märkningen ska man använda märkningar som är avsedda för märkning av kabel.

Märkningarna görs med etikettskrivare.

Dokument

Till kunden överlämnas ritningar och besiktningsprotokoll som kompletterats enligt det färdiga arbetet. I besiktningsprotokollet ifylls uppgifter om objektet och resultat enligt besiktningen med tolkningar enligt anvisningarna för dokumentet. Även installationsanvisningarna överlämnas till mottagaren.

Besiktningsprotokoll är dokument ST51.21.08 (svenska versionen) i ST-kortisto. För mätresultaten för motorn finns det ett eget mätningsprotokoll, protokollmallen som används bifogas tävlingsinbjudan.

Användningsinstruktioner   

Kunden instrueras i användning av apparaturen.

Bedömningens helhet
 • Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete 14 p.   
 • Ibruktagande, testning och funktion 20 p.
 • Mått och utseende 20 p.
 • Installation av anordningar och kabelvägar 12 p.
 • Ledningsdragningar och anslutningar 12 p.
 • Kundservice och dokumentation 14 p.
 • Hållbar utveckling och företagsamhet 8 p.
 • Sammanlagt 100 p.
Huvudsakliga bedömningskriterier

I uppgiften bedöms bl.a.:

Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete   

 • arbetsmiljöns prydlighet, användning av personlig skyddsutrustning, omsorg om arbets- och elsäkerheten under arbetets utförande

Ibruktagning, testning och funktion   

 • ibruktagningsbesiktningar med mätningar, komponentkopplingar, installationernas funktionalitet            

Mått och utseende

 • att installationshöjderna och -avstånden är i enlighet med de givna måtten
 • Installation av apparater och kabelvägar, med iakttagande av planerna
 • hur raka kabelvägarna är och hur föremålen fästs, enligt arrangörens och tillverkarnas anvisningar

Installation av apparater och kabelvägar

 • installation av centralen, apparaterna och kablarna
 • installationens utseende

Ledningsdragningar och anslutningar

 • inre förbindningar och anslutningar i centralen och apparaterna

Kundservice och dokumentation

 • slutdokumentation, presentation av det färdiga arbetet och vägledning av kunden

Hållbar utveckling och företagsamhet

 • användning av arbetsredskap, ergonomi, hantering av material och återvinning.

Om det blir problem kan man vända sig till en domare för att man ska kunna gå framåt i arbetet.

Frågor om arrangemangen påverkar inte bedömningen. Frågor om det egentliga installationsarbetet kan påverka bedömningen.

Om man äventyrar elarbets- och arbetssäkerheten får man anmärkningar om det. Om säkerheten efter anmärkningen fortfarande äventyras, avbryts arbetet och prestationen underkänns.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Installation av kraftuttag

Upgift

I arbetet installeras ett kraftuttag i användningsbart skick i övningskonstruktionen, uttaget fungerar kontinuerlig. I uppgiften arbetar man på en byggplats utomhus.

Modul 2/Installation av motorn till en eldriven vattenpump

Upgift

Elmotordriften matas från det kraftuttag som installerats i del 1. Motorn skyddas med motorskyddsbrytare.

Motorn fästs i konstruktionen med en placering enligt planritningen och vägglayoutritningen. Motorkabeln skyddas med ett skyddsrör av metall. Vid installation av motorkabeln ska eventuella behov av underhållsåtgärder i framtiden beaktas. Motorns rotationsriktning är medsols.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners