P1

Restaurang- och Cateringservice / Final

Finalister

Niko Granholm

Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Riza Tamlander

Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Joonas Ilomäki

Ammattiopisto Live

Neshad Liuttu

Ammattiopisto Live

Liisa Tuohino

Kainuun ammattiopisto

Mikko Kyllönen

Kainuun ammattiopisto

Niklas Mustakangas

Ammattiopisto Spesia

Simon Tamberg

Ammattiopisto Spesia

Leevi Lepistö

Ammattiopisto Luovi

Mikael Sipola

Ammattiopisto Luovi

Tävlingsplats

Savon ammattiopisto, Savilahti campus

Hehkukatu 1, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifterna i P1 Kock baserar sig på kriterierna för grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för matservice, kock. Examensdel: Tillredning av lunchrätter, enligt nivån bra 3 (B3).

Uppgifterna utarbetas i samarbete med arbetslivet. Tävlingen är en partävling. Finalbeskrivningens uppgifter kan ändras med 30 %. I tävlingsuppgifterna beaktas Mästare-tävlingens gemensamma teman: företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Bedömningsmetoderna är kvalitativ och kvantitativ bedömning. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i grenen är 100 poäng. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Grenens tidtabell

Tävlingstid i tävlingsgrenen P1 är 6–12 timmar.

Tidtabell för grenen:

Tävlingsdagen börjar kl. 8-16, den sista dagen är kortare, 8–12,

Avslutningsceremoni kl. 15-16, kockgrenens tidtabell beaktas delvis.

20.5.2024 Öppningsceremoni: man får bekanta sig med tävlingsplatsen.

21.5.2024 Modul 1: skriftlig uppgift, 1 timme och tävlingsdagens förberedelser, 2 timmar.

22.5.2024 Modul 2: tillredningsdag 4 timmar, planering av produkten av råvaruspill, 1 timme.

23.5.2024 Modul 3: tillredningsdag för produkten av spillråvara, 2 timmar, avslutningsceremoni.

Tot. 10 timmar.

Material och maskiner

Tävlingen hålls i läroanstalten på Hehkukatu 1, i Studiokeittiö. Tävlingsplatserna lottas före tävlingens början 20.5. och man har samma plats under hela tävlingen.

Arbetspunkt, skärbräden, städdukar, engångshandskar, skärskyddshandskar och avfallskärl för sortering av avfall reserveras åt alla tävlingspar av tävlingsarrangören.  Dessutom finns de vanligaste små köksredskapen tillgängliga för användning.  De maskiner och apparater som används är sådana modeller som vanligtvis används i restaurangkök.  Tävlingskökens utrustning finns i en särskild bilaga.

Kärl för framdukning av tävlingsportionerna finns reserverade. Bordsutrymme reserverats för presentation av tävlingsportionerna och en presentationstavla för uppgifter om produkten. Varmrättsportionernas sätts fram på en portionstallrik med portionstallriksmodellmönster. Man visar på det sättet konkret hur en hälsosam portionstallsriksmodell läggs upp.  

Praktiska råd

De tävlande får ta med sig egna småverktyg. Det är förbjudet att ta med egna eldrivna redskap; glassmaskin, termometer, elvisp, stavmixer, våg och klockor tillåts. Telefonerna samlas in av följeslagarna för tävlingstiden. Deltagaren kan använda läroboken som används på sin egen skola under arbetsuppgiften samt annat skriftligt material, såsom egna recept.

De tävlandes arbetsdräkter är sponsorerade av Image Wear och den tävlande ska ha egna rena arbetsskor.  Vi förväntar oss att ansiktspiercingar avlägsnas innan tävlingen börjar.

Ett fotoförsett identitetsbevis ska tas med och förevisas i början av tävlingen. Pennor och papper ska tas med för anteckningar i de skriftliga uppgifterna. 

Domare

  • Huvuddomare Jaana Huttunen, YSAO
  • Terhi Paldan, ISS
  • Marja Leussu, ABC Jalasjärvi
  • Eira Ruotsalainen, Servica
  • Tiina Sotikov, Ylä-Savon ammattiopisto


Hållbar utveckling

I år arrangeras en del Mästare-tävlingsgrenar i Savon ammattiopistos utrymmen i Savilahti campus, som har byggts enligt kriterierna för det nordiska miljömärket Svanen.

Hållbar utveckling har beaktats i grenens uppbyggnad så att vi i tävlingen använder när- och ekoprodukter av producenter i närområdet. De maskiner och apparater som valts till läroanstaltens kök är energieffektiva. Uppgifter om vatten- och elkonsumtion kan lätt ses på info-teve i realtid. Avfallssorteringen har centraliserats i läroanstalten, instruktionerna följs också under tävlingsdagarna.

I tävlingen behöver man inte transportera eller flytta några maskiner, apparater, material osv. till något annat tävlingsområde, dvs. koldioxidavtrycket är litet och det uppstår inga miljökonsekvenser av att de nämnda transporterna. Råvarorna kommer centraliserat från leverantörspartners och de hämtas kostnadseffektivt till storkökets lager. Förvaring och transporter av produkter sker snabbt med hiss till tävlingsvåningen. Vi stävar på det sättet att minimera koldioxidavtrycket så effektivt som möjligt. Slutanvändningen av de råvaror som blir över från tävlingen planeras att utnyttjas i undervisningen i undervisningskök eller i studerande-/personalrestaurangens storkök.

Miljöansvaret har beaktats så att använda tvättmedel och material är miljömärkta. Till miljöansvaret hör under Mästare-tävlingen till exempel miljövänlig förflyttning mellan olika tävlingsplatser; att med hjälp av QR-kod ta sig fram längs en ansvarsfull led till tävlingsområdet. Möjlighet att hyra Vilkku (blinkljus)-cyklar, möjlighet att åka buss, tävlingsplatserna är på gångavstånd.

Företagsamhet

Företagsamhetstemat får de tävlande reflektera över i planeringen av genomförandet och i tillredningen. I bedömningen av produkternas tillredning betonas maträtternas smak och de tävlandes kreativitet, undvikande av spill, företagsamhet, hälsosamhet och säkerhet och principerna för hållbar utveckling. Under tävlingsdagen vägs mängden avfall som bildats av råvarorna och det berättas i samband med presentationen av portionerna.

Arbetssäkerhet

Ergonomin har beaktats i kökets utrustning och material. Arbetshälsa har beaktats i tävlingstidtabellerna så att de tävlande har möjlighet att gå och bekanta sig med tävlingarna i andra grenar. De tävlande har möjlighet att inom vissa gränser hålla pauser i sitt arbete och ha egen tid, samt se till att ha mellanmål o.d.

Under tiden tävlingsuppgifterna pågår ordnas program och aktiviteter för följeslagarna. Exempelvis pausgymnastik, spel, hula-hula ring, sittfotboll finns det tillgång till i korridorer i arenan. Det finns olika rum för att lugna ner sig i. Möjlighet till Sakky shop-tjänster. Kafé- och måltidstjänster finns i läroanstaltens lokaliteter. Parkering av bilar är i parkeringshallen nära skolan. På gångavstånd är det möjligt att gå och äta till exempel i köpcentret Prisma.

Arbetssäkerheten har beaktats till exempel så att när man bekantar sig med grenområdet gör man det som en säkerhetspromenad, och nödutgångar och samlingsområden berättas under guidningsrundan. I närheten av köksområdet ansvarar en person från förstahjälp- och säkerhetsbranschen för säkerheten. När de tävlande anländer till läroanstalten har tydliga skyltar för att komma till tävlingsområdet och röra sig i omgivningen satts upp.

Arbetssäkerheten har beaktats så att guidning i användning av maskiner och apparater genomförs den första dagen. I samband med guidningen beaktas det hur man rätt ska utnyttja och använda skyddsutrustning. Till exempel i köksarbete ska man ha godkända lämpliga skyddskläder. Motiverad användning av skärskyddshandskar och vinylhandskar. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Skriftlig uppgift

Tidtabell: skriftlig uppgift, 1 timme och förberedelser, 2 timmar

Poäng:

Skriftlig uppgift, där de tävlande via skriftliga uppgifter visar sitt vetande om företagsamhet, hållbar utveckling och arbetssäkerhet.

Förberedelser av följande dags uppgift kan påbörjas den första dagen, efter att den skriftliga uppgiften avslutats. 

Max 5 poäng

Modul 2/Tillredning av grönlunchen och efterrätten

Tidtabell: tillredning 4 timmar, planering 1 timme

Poäng:

Tävlingsdagen uppgift är att av råvaror som getts på förhand tillreda en innovativ, hälsosam lunchrätt som beaktar specialdieterna och hållbar utveckling, och den ska serveras som tallriksportioner.  Portioner görs för 4 personer. Maträtterna får komponeras och dekoreras fritt genom att man använder tävlingskökets råvaror.

Efterrättstillverkning med två olika metoder från angivna råvaror, råvarorna är: jordgubbar och rabarber. Det görs 4 portioner. Montering och dekoration av rätterna är fritt, med användning av råvaror från köket.

I planeringsskedet ska de tävlande tänka på hur Finska näringsrekommendationer (www.ruokavirasto.fi) ska beaktas i en lunchrättsportion. Temat företagsamhet ska framgå av planen på det sättet att man ska ta upp om det planerade receptet skulle kunna tillverkas lönsamt i en lunchrestaurang. Före domarbedömningen ska tävlingsparet väga mängden bioavfall (i gram) som bildats i det egna arbetet och muntligt berätta resultatet för grammängden bioavfall åt domarna vid bedömningstillfället. 

Tävlingsparens färdiga portioner sätts fram i Valo-aulan. Bioavfallsmängden ska antecknas synligt i beskrivningspresentationen som kommer intill den framsatta portionen på ställningen i Valo-aulan. På ställningen ska också portionens namn, råvaror, specialdieter, bioavfallsmängd som bildats under tillredningsdagen synas. OBS! Färdiga A4-underlag görs, och i dessa fyller de tävlande i uppgifterna.

I bedömningen betonas maträtternas smak och de tävlandes kreativitet, undvikande av spill, företagsamhet, hälsosamhet och säkerhet och principerna för hållbar utveckling.  (lisää tähän h3 arviointi kriteerit!). (Obs! Varmrättsportionernas sätts fram på en portionstallrik med portionstallriksmodellmönster. Man visar på det sättet konkret hur en hälsosam portionstallsriksmodell läggs upp. OBS! kontrollera specialdieterna av bedömningsdomarna.   

I slutet av dagen planerar de tävlande färdigt det recept som ska tillredas den tredje dagen.  Den tredje dagens uppgift är att planera 4 portioner av de råvaror som i slutet av den andra dagen lämnat över. I produkten ska utnyttjandet av råvaruspill beaktas. Produkten kan vara ett salt eller sött bakverk. De tävlande kan samla ihop råvaror färdigt i backen

Bedömningen fokuserar på maträtternas smak och deltagarnas kreativitet, minimering av matsvinn, entreprenörskap, hälsa och säkerhet samt principer för hållbar utveckling.

Modul 3/Bakverk av spillråvaror

Tidtabell: tillredningsdag för produkten av råvaruspill, 2 timmar

Poäng:

Uppgiften den tredje dagen är att tillreda en produkt enligt den egna planeringen. Tävlingstiden är 2 timmar. De färdiga produkterna sätts fram för domarna och på presentationsbordet i Valo-aulan. På presentationsställningen ska man synligt ställa fram produktens namn, alla använda spillråvaror.

Bedömningen betonar deltagarnas kreativitet, entreprenörskap, hälsa och principer för hållbar utveckling.

Poäng: maximalt 25 poäng

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners