P2

Fastighetsskötsel / Final

Finalister

Leevi Ahlstedt

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Oskari Lehtonen

Ammattiopisto Spesia

Leo Metsomäki

Ammattiopisto Luovi

Miko Mustonen

Kiipulan Ammattiopisto

Asser Peni

Ammattiopisto Spesia

Antti Savonen

Ammattiopisto Spesia

Joonas Virtanen

Ammattiopisto Luovi

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

I tävlingsuppgifterna ska den tävlande visa grundläggande kunnande i arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel gällande skötsel och underhåll av en fastighets inom- och utomhusområden. Huvudvikten ligger vid behärskande av uppgiftshelheten, att uppgiften utförs på rätt sätt samt vid slutresultatet.

Den tävlande bekantar sig med uppgifterna, väljer rätta arbetsredskap, material och metoder. Hen utför uppgiften som en logisk helhet så att de arbeten som meddelats är klara och arbetspunkten är städad och uppredd inom utsatt tid. 

I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, ett ergonomiskt arbetssätt samt hållbar utveckling. Den tävlande ska i sin verksamhet också uppmärksamma arbetets kundserviceinriktning. 

Den tävlande har möjlighet att vid behov be om hjälp. Hjälp som getts kan innebära poängavdrag vid bedömningen. 

Ifall den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen avbrytas. Efter tävlingsprestationen utvärderar den tävlande sin prestation, varefter domarna ger respons på arbetet. 

Bedömningen baserar sig på obligatorisk och/eller valbara examensdelar i kompetensområdet för fastighetsskötsel i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande är i enlighet med examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Totalpoängen för tävlingsuppgifterna är max. 100 p.

Bedömningen är både kvantitativ och kvalitativ. Huvudsakliga bedömningskriterier:

 • arbetets inledning 
 • arbetets utförande och företagsamhet 
 • digitala färdigheter
 • hållbar utveckling                   
 • planmässigt, flexibelt ekonomiskt arbetssätt och framskridande
 • återvinning och sortering av avfall            
 • ordning och reda i arbetsmiljön 
 • ergonomi och arbetssäkerhet                            
 • arbetsställningar i olika arbetsskeden 
 • hantering av (grepp om) arbetsredskap och delar           
 • arbetssäkerhet och säker hantering av arbetsredskap   
 • arbetets kvalitet                     
 • självbedömning                      
 • inställning till det egna arbetet och utvärdering av det 

Grenens tidtabell

Tävlingarna i grenen är tidsmässigt fördelade på tävlingsdagarna enligt följande tidtabell. En noggrannare tidtabell för tävlingen meddelas senare.

           21.5. kl. 8-16

           22.5. kl. 8-16

           23.5. kl. 8-12

Material och maskiner

Tävlingsarrangören reserverar till tävlingsplatserna material, apparater, arbetsredskap samt bruksanvisningar och uppgiftsbeskrivningar. I samband med den mer noggranna tävlingsinbjudan som skickas får de tävlande en lista över arbetsredskap som de tar med sig. I tävlingen används bl.a. följande arbetsredskap, apparater och program:

 • batteridriven Ego Power+ Multitool verktyg
 • handredskap och tillbehör som behövs vid skötsel av gårds- och utomhusområden
 • elektronisk servicebok: Huoltokanava.fi

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med:

 • id-kort, körkort e.d. för bestyrkande av identiteten (även ett fotoförsett FPA-kort duger)
 • den egna läroanstaltens skyddskläder och personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, hörselskydd, skyddshandskar och skyddsskor)
 • om den tävlande använder en personlig apparat, som hen behöver för något annat än att utföra tävlingsuppgiften, ska detta meddelas på förhand och apparaten ska godkännas av domarna

Domare

 • Huvuddomare Erno Järvistö, Sataedu
 • Timo Räsänen, Tredu
 • Jari Järvinen, Kiipulan ammattiopisto
 • Pauli Hyvärinen, ISS-palvelut Oy
 • Jukka Paananen, Mestar Oy
 • Markus Silventoinen, Niiralan kulma Oy
 • Jarmo Miettinen, Niiralan kulma Oy
 • Ari Karttunen, Niiralan kulma Oy
 • Jari Tuomala

Hållbar utveckling

De tävlande tar de grundläggande redskap som behövs i uppgifterna med sig.

Ett bedömningskriterium i tävlingen är avfallssortering. 

De förnödenheter och utrustning som används vid tävlingarna, såsom bilvärmepluggar och flaggstänger, har lånats från samarbetspartners och är antingen avskrivna från användning eller skaffade för långsiktiga och olika ändamål.

Företagsamhet

Den tävlande ska i sitt arbete beakta en företagaraktig attityd och kunna bedöma sitt eget arbete företagaraktigt. Det här är också ett bedömningskriterium.

Arbetssäkerhet

Den tävlande ska i uppgifterna iaktta de arbetssäkerhetskrav som förutsätts samt använda ändamålsenlig personlig skyddsutrustning. Arbetssäkerhet är ett bedömningskriterium.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Tehtävän nimi

I den första modulen i tävlingsuppgiften ska den tävlande lappa ett gräsområde efter en plogningsskada och snygga upp gräsmattan genom trimning. Uppgiften hör till examensdelen skötsel av gårdar och utomhusområden.

Modul 2

I den andra modulen i tävlingsuppgiften ska den tävlande montera ihop en blomlåda av trä enligt kundens önskemål. Dessutom ska den tävlande utföra en flaggningsuppgift på rätt sätt under tiden för prestationen. Tävlingsuppgifterna baserar sig på examensdelarna allmänt underhåll och tillsyn av fastigheter och skötsel av gårdar och utomhusområden.

Modul 3

I den tredje modulen i tävlingsuppgiften ska den tävlande enligt underhållsbegäran utföra granskning av funktionsskicket för en biluppvärmningsstolpe och säkerställa det enligt sina observationer. Uppgiften baserar sig på examensdelen allmänt underhåll och tillsyn av fastigheter.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners