P2

Fastighetsskötsel / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 31.1.2024

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplats

Kiipulan ammattiopisto
Kiipulantie 507
14200 Turenki

Ammattiopisto Spesia
Vasarakatu 27
40320 Jyväskylä

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Preliminär tidtabell för dagen:

8.00 –  9.00 Anmälning och morgonkaffe. Den tävlande ska bestyrka sin identitet i samband med anmälan. 

9.00 – 16.00 Tävlingstiden är sammanlagt 120min/tävlande, noggrannare tidtabell för dagen meddelas vid infotillfället.

Material och utrustning

Tävlingsarrangören skaffar de arbetsredskap och tävlingsmaterial som behövs i uppgiften. 

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen

– id-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även fotoförsett FPA-kort

duger)

– den egna läroanstaltens skyddskläder, skyddsglasögon, handskar och skyddsskor

– personliga hjälpmedel ska meddelas på förhand.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I tävlingsuppgiftens första modul ska den tävlande enligt examensdelen Fastighetstekniska system utföra normala underhålls- och regleringsåtgärder av en vattenkran i en WC samt eventuella reparationer av fel i den.  Den tävlande ska välja rätta arbetsredskap, metoder och reservdelar samt utföra uppgiften som en helhet, och beakta principerna för arbetssäkerhet, ekologiskhet och en ansvarsfull verksamhet. Bedömningsgrunderna i uppgiften är enligt bedömningskriterierna för examensdelen.

I tävlingsuppgiftens andra modul ingår uppgiften i examensdelen Skötsel av gårdar och utomhusområden och uppgiften är att ställa en kombi-apparat med förbränningsmotor i ordning och utföra sköteselarbeten. I uppgiften beaktas allmänt arbetsutförande (prydlighet, kundorientering, arbetets framskridande), arbetssäkerhet och hållbara verksamhetsprinciper. Bedömningsgrunderna i uppgiften är enligt bedömningskriterierna för examensdelen.

Den tävlande bekantar sig med uppgiften, väljer rätt arbetsredskap, tilläggsutrustning samt metoder. Hen utför uppgiften som en logisk helhet så att de arbeten som meddelats är klara och arbetspunkten är städad och uppredd inom utsatt tid. 

I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, ett ergonomiskt arbetssätt samt hållbar utveckling. Den tävlande ska i sin verksamhet också beakta arbetets karaktär av kundbetjäning. Före tävlingsuppgiften inleds informeras de tävlande ännu kort om innehållet och kraven i uppgiften samt de centrala föremålen för bedömning.

De tävlande ska vara beredda på att domarna ställer frågor om uppgiften antingen under tävlingsprestationen eller efteråt. Det kan finnas flera arbetspunkter, men de ska placeras så att de som arbetar vid dem inte ser varandra.  I tävlingsuppgiften uppvisas grundläggande kunnande i fastighetsskötsel, och huvudvikten ligger vid att uppgiften utförs på rätt sätt samt vid slutresultatet.  Den tävlande har möjlighet att vid behov be om hjälp. Den tävlande underrättas om hur handledning leder till poängavdrag vid bedömningen.

Ifall den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen vid behov avbrytas. Efter tävlingsprestationen utvärderar den tävlande sin prestation, varefter domarna ger respons på arbetet.

Huvudsakliga bedömningskriterier:

Bedömningen baserar sig på examensdelar i kompetensområdet för fastighetsskötsel i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på de nationella examensgrunderna för kompetensområdet fastighetsskötsel.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande:

Bedömningen baserar sig på kvantitativ och kvalitativ bedömning.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1

Uppgift

Tävlingsuppgifternas omfattning baserar sig examensgrunderna för Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, kompetensområdet för fastighetsskötsel.

Modulernas omfattning

Modul 1: 50p

Modul 2: 50p

Tid

Modul 1: 60 min

Modul 2: 60 min

I uppgiften ingår  två moduler. Huvudsakliga bedömningskriterier i uppgiftsmodulerna är:

Arbetets inledning 

Arbetets utförande och företagsamhet

Hållbar utveckling 

Planmässigt, flexibelt ekonomiskt arbetssätt och framskridande 

Återvinning och sortering av avfall  

Ordning och reda i arbetsmiljön  

Ergonomi och arbetssäkerhet 

Arbetsställningar i olika arbetsskeden

Hantering av (grepp om) arbetsredskap och delar 

Arbetssäkerhet och säker hantering av arbetsredskap 

Arbetets kvalitet 

Självbedömning 

Inställning till det egna arbetet och utvärdering av det 

Utveckling 

Bedömningen baseras på en uppgiftsspecifik bedömningsanvisning, enligt vilken föremålen för bedömning förutom de ovannämnda är:

behärskande av och kännedom om yrkesterminologin

användning av arbets- och skyddskläder  

att bekanta sig med den givna arbetsanvisningen och följa den

beaktande av hållbar utveckling samt ett ekonomiskt arbetssätt. 

iordningsställande av arbetspunkten och arbetsredskapen efter arbetet  

arbetets utförande inom given tid samt arbetets smidighet 

inställning till det egna arbetet och en eventuell utveckling av arbetet

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners