P3

Affärsverksamhet / Semifinal

Tävlingstid

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplats

Ammattiopisto Spesia
Jyväskylä Forum
Kauppakatu 22
40100 Jyväskylä

Ammattiopisto Spesia
Mannilantie 27
04400 Järvenpää

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingsuppgifterna utförs kl. 9-16. Noggrannare tidtabell meddelas i semifinalinbjudan.

Semifinalen arrangeras samtidigt och likadant på två olika orter.

Material och utrustning

Tävlingsarrangören reserverar till tävlingsplatsen arbetsredskap, telefon, tävlingsmaterial, anordningar, möbler samt material för pris-, produkt- och kundinformation.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör till tävlingsplatsen:

  • fotoförsett identitetsbevis
  • arbetskläder som den egna läroanstalten gett med
  • personliga hjälpmedel som behövs i tävlingen, förutsatt att man meddelat om detta på förhand eller reglerna godkänner dem.
  • om man vill får man ta med sig matsäck och något eget tidsfördriv.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I semifinaluppgiften förväntas den tävlande ha kunnande i kundbetjäning, kommunikation på finska/svenska och engelska samt grundläggande färdigheter i arbete i en arbetsgemenskap, i butiksarbete och resultatinriktad verksamhet. Den tävlande ska ha ett företagarmässigt arbetssätt och beakta hållbar utveckling och arbetssäkerhet .

Tävlingen är individuell. Semifinalen består av en individuell uppgift och en gruppuppgift.

I tävlingen deltar studerande som behöver särskilt stöd eller krävande särskilt stöd i studierna inom yrkesutbildningen.

I semifinaluppgifterna beaktas den tävlandes grundläggande färdigheter i resultatinriktad verksamhet, kundbetjäning, kommunikation på finska/svenska och engelska samt i butiksarbete.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra under tävlingsuppgiften, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Bedömningen av semifinaluppgiften baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i obligatoriska examensdelar i grundexamen i affärsverksamhet.  Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån nöjaktiga i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

I bedömningen finns kvantitativa föremål för bedömning som kan mätas  eller konstateras, samt kvalitativa föremål för bedömning som baserar sig på verksamhetssätt som bestämts på förhand eller på att uppnå ett slutresultat.

Domarna bedömer varje tävlingsprestation särskilt. Tävlingens resultat avgörs av de sammanräknade poängen. Vid jämna poäng väger kundbetjäning mest.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Resultatinriktad verksamhet

Upgift

Den tävlande ska besvara flervalsfrågor gällande resultatinriktad verksamhet. Den tävlande får använda en miniräknare och anteckningsmaterial i uppgiften.  

Bedömningen är kvantitativ och föremål för bedömning är kännedom om grundläggande begrepp inom resultatinriktad verksamhet. Det förväntas att den tävlande ska förstå målen för en lönsam företagsverksamhet.

Tid för uppgiften: 15 min

Poäng: 15 p.

Modul 2/Arbete i en arbetsgemenskap

Upgift

Den tävlande har i uppgift att delta som en aktiv gruppmedlem i en förhandlingssituation i arbetsgemenskapen. Målet är att planera ett evenemang som främjar arbetshälsan för arbetsgemenskapen. I slutet av uppgiften ska den tävlande muntligt bedöma sin egen prestation och sin arbetshälsa.

Bedömningen är i huvudsak kvalitativ och föremål för bedömningen är den tävlandes färdigheter i teamarbete och hur smidig interaktionen är vid agerande med olika människor. Den tävlande förväntas känna till principerna för arbetshälsa och hållbar utveckling. I bedömningen beaktas den studerandes deltagande i att förbereda en plan som kan förverkligas. 

Tid för uppgiften: 20 min + 5 min självbedömning

Poäng: 30 p.

Modul 3/Kundbetjäning

Upgift

Den tävlande ska självständigt arbeta som försäljare i Spesia Puoti, som har ett sortiment bestående av presentartiklar och bruksföremål från olika leverantörer. Arbetsuppgifter är att se till att butiksmiljön är snygg, ta emot och exponera Harvia-bastuprodukter samt att sköta kundservicesituationer. 

Bedömningen är både kvantitativ och kvalitativ. Föremål för bedömning är bl.a. den tävlandes förberedelser för kundserviceuppgiften med en företagarmässig attityd, kundorienterat arbete i butik, skötsel av betjäningssituationer genom att använda sina språkkunskaper (finska/svenska och engelska) samt skapande av en positiv kundupplevelse.

Tid för uppgiften: 20 min

Poäng: 55 p.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners