P4

Rengöringsservice / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 31.1.2024

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplatser

Ammattiopisto Spesia
Vasarakatu 27
40320 Jyväskylä

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Tävlingsuppgifternas omfattning baserar sig examensgrunderna för Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen.

Semifinaltävlingen genomförs under två tävlingsdagar 31.1 och 1.2.2024. 

Tävlingstid har reserverats 30 minuter/tävlande och 15 minuter för självbedömning.

Domarna meddelar de tävlande när 10 minuter av tävlingstiden återstår.

Preliminär tidtabell

8.00 –  8.45 Anmälning och morgonkaffe.

9.00 – 16.00 Tävlingstid

Semifinalarrangören planerar en noggrannare tidtabell för dagen, och den får de tävlande information om i inbjudan.

Material och utrustning

Städvagn: Vileda 02001097 Origo 500 HX.

Rengöringsmedel:  Diversey

Kombistädmaskin: i-mop XL Basic-kombiskurmaskin med stöd för körning och backning.

Tvåldoserare: Dispenso doseringsanordning, fäste 5,5 cm.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig arbetskläder och -skor som den egna läroanstalten godkänt. Engångsskyddshandskar ges på tävlingsplatsen. 

Det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel i tävlingen om det har meddelats om dem på förhand eller om de har angetts i reglerna.

Fotoförsett ID-kort eller körkort e.d. för bestyrkande av identiteten. (FPA-kortet duger)

Det är förbjudet att använda mobiltelefon under tävlingen.

Noggrannare tidtabell för dagen meddelas i tävlingsinbjudan.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingen är individuell. Före tävlingsuppgiften inleds informeras de tävlande ännu kort om innehållet och kraven i uppgiften samt de centrala föremålen för bedömning.

Innan tävlingens början presenteras tävlingsområdet och I-Mop XL BASI kombiskurmaskinen som ska användas i tävlingen för de tävlande.

Den tävlande ska utföra underhållstädning av en tillgänglig WC och använda en I-Mop XL BASIC kombiskurmaskin vid tvättning av golvet. För varje tävlande är I-Mop klar för användning. Maskinen har stöd för körning och backning.

Den tävlande ska utföra arbetet inom given tid enligt arbetsanvisningarna för en tillgänglig WC.

Tävlingen utförs av två personer samtidigt i egna rum, i likadana arbetspunkter.

I tävlingsuppgiften visas grundläggande kunnande inom rengörings- och fastighets-servicebranschen. Huvudvikten ligger på att uppgiften utförs på rätt sätt, en aseptisk arbetsordning och slutresultatet. Tävlingsuppgiften är en tillämpning av arbetsanvisningarna i  Siisti-boken WC-tilan siivous (Städning av en WC).

Om den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen vid behov avbrytas.

Efter tävlingsprestationen utvärderar den tävlande sin prestation, varefter domarna ger respons på arbetet.

Huvudsakliga bedömningskriterier:

Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån nöjaktiga (N1) i examensgrunderna.

Beskrivning av bedömningens genomförande:

Kvantitativ bedömning 60 %

Kvalitativ bedömning 40 %

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0 – 100 p.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet.

I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, ett ergonomiskt arbetssätt, företagsamhet samt hållbar utveckling. Den tävlande ska i sin verksamhet också beakta arbetets karaktär av kundbetjäning.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Uppgift

Bedömningskriterier

  • Underhållstädning av en tillgänglig WC 60 poäng
  • Körning med kombimaskin och självbedömning 20 poäng
  • Ergonomi, arbetssäkerhet, företagsamhet, självbedömning 20 poäng

Målet för bedömningen är N1-nivån i examensgrunderna. I bedömningen fästs uppmärksamhet vid arbetets planmässighet, aseptiska arbetssätt, yrkesmässighet samt beaktande av arbets- och kundsäkerhet och ett omsorgsfullt slutresultat. Arbetsprestationen bedöms helhetsinriktat och mångsidigt.

Domarkåren består av representanter för arbetslivet och av representanter för den yrkesinriktade specialundervisningen. Domarna bedömer de tävlandes ordningsföljd genom att fastställa poäng utgående från varje tävlandes tävlingsprestation.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners