312

Turism / Semifinal

Tid

Onsdag 31.1.2024

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Uppgiftsmodulernas omfattning och tävlingstid:

Tävlingstid för uppgiften är 4-6 timmar kl. 9-16. Tid som används för introduktion och utgivning av uppgifter räknas inte in i prestationstiden.

Material och utrustning

 • De tävlande har 2 datorer / par till sitt förfogande. Datorerna har internetuppkoppling samt Microsoft Office-programpaket. Tävlingen genomförs via Teams-förbindelse.
 • I rummet ska det finnas en videokanon, med vilken tävlingsuppgiften projiceras på en filmduk.
 • Skisseringsredskap, pennor och papper
 • Max. 2 tävlingspar / följeslagare
 • Info om videobandningen. För videobandning av presentationen behöver ni en smarttelefon/iPad med vilken ni kan spara presentationen i MP4 -form.
 • Det är bra att ha ett stativ som stöd för videobandningsapparaten. Noggrannare bandningsinstruktioner ges senare, men tävlingsparets röster ska höras klart och överkroppen ska synas så att gesterna kan bedömas. Tävlingsparet ska ha tydligt skrivna namnskyltar (Läroanstalt och för- och släktnamn) synliga på videon. Följeslagaren får INTE spela kund eller på något som helst sätt delta i produktionen av videon
 • Platsen för att utföra presentationsuppgiften avgränsas så den är lugn, och så att det inte finns någon publik eller andra studerande där.
 • Material som semifinalkoordinatorn skickat för utskrivning på tävlingsdagen.
 • I tävlingen får man inte dra nytta av färdiga dokumentunderlag eller egna dokument som man gjort på förhand.

Praktiska anvisningar

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen:

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis-
 • skisseringsredskap, pennor och papper
 • arbetsdräkt som läroanstalten godkänner

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet:

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingens poängskala 0–100 poäng.

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. Bedömningen av tävlingsuppgifterna är endera kvantitativ och/eller kvalitativ. Bedömningen görs av tre domare. I bedömningen används kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna för kravnivån berömliga (B5) i Grundexamen inom turismbranschen.

I bedömningen används kriterier för följande examensdelar i examensgrunderna för Grundexamen inom turismbranschen:

 • Kundbetjäning inom turismbranschen
 • Receptionsservice på ett hotell
 • Genomförande av turisttjänster
 • Försäljning av resetjänster

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Teoriuppgift om grunderna inom turism

Uppgift

Frågorna behandlar följande kompetensområden och examensdelar i grundexamen inom turismbranschen:

 • kompetensområdet för inkvarteringstjänster (receptionist),    –
 • kompetensområdet för försäljning av resetjänster (reseexpert)-
 • kompetensområdet för turismservice (producent av turismservice).
 • kundbetjäning inom turismbranschen.

Frågorna har att göra med turismbranschen på ett omfattande sätt. Förutom frågor gällande kompetensområden, ingår också frågor om Mästare-tävlingens obligatoriska teman:

 • företagsamhet-
 • hållbar utveckling
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Tävlingstiden är 20 minuter. Tävlingsparet ska svara (rätt/fel) på ett antal skriftliga frågor.

Bedömningsgrunder: föremål för kvantitativ och kvalitativ bedömning och poängsättning 25 poäng.

Modul 2/Försäljning av resetjänster

Uppgift

Tidtabell: Uppgiftens tävlingstid är 2 h för det skriftliga utförandet. Utgående från kundernas önskemål ska tävlingsparet uppgöra en offert och en plan för en dagsutflykt inklusive prissättning.  Kundgruppen, temat, tidtabellen och budgeten preciseras på tävlingsdagen.

Bedömningsgrunder: föremål för kvantitativ och kvalitativ bedömning och poängsättning 25 poäng.

Modul 3/Receptionsservice på ett hotell

Uppgift

Tidtabell: Tävlingsparets uppgift är att fungera som receptionister.  Tävlingstiden är 45 minuter. Tävlingsparet utför uppgifter som hör ihop med receptionistens arbete och betjänar kunder. Uppgifterna preciseras på tävlingsdagen.

Bedömningsgrunder: föremål för kvantitativ och kvalitativ bedömning och poängsättning 25 poäng.

Modul 4/Genomförande av turisttjänster

Uppgift

Tidtabell: Tävlingsparet har i uppgift att planera en rådgivnings- och handledningsuppgift som ges på tävlingsdagen och att genomföra en kundbetjäningssituation enligt planen. Tiden för att uppgöra planen är 1 timme. Planen lämnas inte in och den bedöms inte. Tiden för presentationen är 5 min. I presentationen kan man använda material som man använt i planen.  Presentationen videofilmas, inlämnas till domarna och bedöms.

Bedömningsgrunder: föremål för kvantitativ och kvalitativ bedömning och poängsättning 25 poäng.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners