316

Fastighetsskötsel / Final

Finalister

Tuomas Hyvärinen

Savon ammattiopisto

Max Miettunen

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Oskari Myöhänen

Ammattiopisto Spesia

Ilkka Raninen

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Veikka Roininen

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

I tävlingsuppgifterna ska den tävlande visa grundläggande kunnande i arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel gällande skötsel och underhåll av en fastighets inom- och utomhusområden. Huvudvikten ligger vid behärskande av uppgiftshelheten, att uppgiften utförs på rätt sätt samt vid slutresultatet.

Den tävlande bekantar sig med uppgifterna, väljer rätta arbetsredskap, material och metoder. Hen utför uppgiften som en logisk helhet så att de arbeten som meddelats är klara och arbetspunkten är städad och uppredd inom utsatt tid.  

I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, ett ergonomiskt arbetssätt samt hållbar utveckling. Den tävlande ska i sin verksamhet också uppmärksamma arbetets kundserviceinriktning.  

Den tävlande har möjlighet att vid behov be om hjälp. Hjälp som getts kan innebära poängavdrag vid bedömningen.  

Ifall den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen avbrytas. Efter tävlingsprestationen utvärderar den tävlande sin prestation, varefter domarna ger respons på arbetet.   

Bedömningen baserar sig på obligatorisk och/eller valbara examensdelar i kompetensområdet för fastighetsskötsel i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande är i enlighet med examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Totalpoängen för tävlingsuppgifterna är max. 100 p. 

Bedömningen är både kvantitativ och kvalitativ.  Huvudsakliga bedömningskriterier: 

 • arbetets inledning  
 • arbetets utförande och företagsamhet   
 • digitala färdigheter 
 • hållbar utveckling                         
 • planmässigt, flexibelt ekonomiskt arbetssätt och framskridande
 • återvinning och sortering av avfall                    
 • ordning och reda i arbetsmiljön   
 • ergonomi och arbetssäkerhet                            
 • arbetsställningar i olika arbetsskeden  
 • hantering av (grepp om) arbetsredskap och delar                   
 • arbetssäkerhet och säker hantering av arbetsredskap           
 • arbetets kvalitet                          
 • självbedömning                           
 • inställning till det egna arbetet och utvärdering av det

Grenens tidtabell

Tävlingarna i grenen är tidsmässigt fördelade på tävlingsdagarna enligt följande tidtabell. En noggrannare tidtabell för tävlingen meddelas senare.

21.5. kl. 8-16

22.5. kl. 8-16

23.5. kl. 8-12

Material och maskiner

Tävlingsarrangören reserverar till tävlingsplatserna material, apparater, arbetsredskap samt bruksanvisningar och uppgiftsbeskrivningar. I samband med den mer noggranna tävlingsinbjudan som skickas får de tävlande en lista över arbetsredskap som de ska ta med sig. I tävlingen används bl.a. följande arbetsredskap, apparater och program:

 • batteridriven Ego Power+ Multitool verktyg
 • handredskap och tillbehör som behövs vid skötsel av gårds- och utomhusområden
 • elektronisk servicebok: Huoltokanava.fi

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med: 

 • id-kort, körkort e.d. för bestyrkande av identiteten (även ett fotoförsett FPA-kort duger) 
 • den egna läroanstaltens skyddskläder och personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, hörselskydd, skyddshandskar och skyddsskor)
 • om den tävlande använder en personlig apparat, som hen behöver för något annat än att utföra tävlingsuppgiften, ska detta meddelas på förhand och apparaten ska godkännas av domarna 

Domare

 • Huvuddomare Heikki Nousiainen, Spesia
 • Mika Lappi, ISS-palvelut Oy
 • Jyrki Tuovinen, Niiralan kulma Oy
 • Janne Miettinen, Niiralan kulma Oy
 • Aki Savolainen, Sinimäen kiinteistönhoito Oy
 • Markus Silventoinen, Niiralan kulma Oy
 • Jarmo Miettinen, Niiralan kulma Oy
 • Ari Karttunen, Niiralan kulma Oy

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners