316

Fastighetsskötsel / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 30.1.2024

Onsdag 31.1.2024

Tävlingsplats

SEDU Seinäjoki; Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 1,5 timme.

Preliminär tidtabell för dagen.

8.00 – 9.00 Morgonkaffe och allmän info till de tävlande och följeslagarna Den tävlande ska bestyrka sin identitet i samband med anmälan.

9.00 – 16.00 Tävlingstid Semifinalarrangören planerar en noggrannare tidtabell för dagen.

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

– ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger) 

– den egna läroanstaltens skyddskläder, skyddsglasögon, handskar och skyddsskor

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingsuppgiften består av en arbetshelhet som innehåller observation och underhållsarbeten som ska utföras utgående från det och till sist ska den tävlande på ett färdigt underlag skriva en rapport om de underhållsuppgifter som utförts. Den tävlande ska självständigt planerar ordföljden för underhållsarbeten, och beakta principerna för arbetssäkerhet, ekologiskhet och en ansvarsfull verksamhet.  Bedömningsgrunderna i uppgiften baserar sig på bedömningskriterierna berömliga i examensdelen skötsel av fastighetstekniska system.

Den tävlande sätter sig in i den givna uppgiften och väljer rätta arbetsredskap, tilläggsanordningar samt metoder. Hen utför uppgiften som en logisk helhet så att de underhållsarbeten som observerats när uppdraget gavs är klara inom utsatt tid, och rapporten är färdig och arbetspunkten är städad och uppredd. 

I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, ett ergonomiskt arbetssätt samt hållbar utveckling. Den tävlande ska i sin verksamhet också beakta arbetets karaktär av kundbetjäning. Före tävlingsuppgiften inleds informeras de tävlande ännu kort om innehållet och kraven i uppgiften samt de centrala föremålen för bedömning.

De tävlande ska vara beredda på att domarna ställer frågor om uppgiften antingen under tävlingsprestationen eller efteråt. Det kan finnas flera arbetspunkter, men de ska placeras så att de som arbetar vid dem inte ser varandra.  I tävlingsuppgiften uppvisas grundläggande kunnande i fastighetsskötsel, och huvudvikten ligger vid att uppgiften utförs på rätt sätt samt vid slutresultatet.  Den tävlande har möjlighet att vid behov be om hjälp. Den tävlande underrättas om hur handledning leder till poängavdrag vid bedömningen.

Ifall den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen vid behov avbrytas. Efter tävlingsprestationen utvärderar den tävlande sin prestation, varefter domarna ger respons på arbetet.

Huvudsakliga bedömningskriterier:

Bedömningen baserar sig på examensdelar i kompetensområdet för fastighetsskötsel i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande (Reglerna punkt 7.5)

Bedömningen baserar sig på kvantitativ och kvalitativ bedömning.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Upgift

Tävlingsuppgifternas innehåll baserar sig examensgrunderna för Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, kompetensområdet för fastighetsskötsel.

Modulens omfattning:

Modul 1: 100p

Tid: Sammanlagd tid för alla moduler är 1,5 timme.

Uppgiften innehåller en uppgiftsmodul, huvudsakliga bedömningskriterier är:

Arbetets inledning 

Arbetets utförande och företagsamhet

Hållbar utveckling 

Planmässigt, flexibelt ekonomiskt arbetssätt och framskridande 

Återvinning och sortering av avfall  

Ordning och reda i arbetsmiljön  

Ergonomi och arbetssäkerhet 

Arbetsställningar i olika arbetsskeden

Hantering av (grepp om) arbetsredskap och delar 

Arbetssäkerhet och säker hantering av arbetsredskap 

Arbetets kvalitet 

Självbedömning 

Inställning till det egna arbetet och utvärdering av det 

Utveckling 

Bedömningen baseras på en uppgiftsspecifik bedömningsanvisning, enligt vilken föremålen för bedömning förutom de ovannämnda är:

behärskande av och kännedom om yrkesterminologin

användning av arbets- och skyddskläder  

att bekanta sig med den givna arbetsanvisningen och följa den

beaktande av hållbar utveckling samt ett ekonomiskt arbetssätt. 

iordningsställande av arbetspunkten och arbetsredskapen efter arbetet  

arbetets utförande inom given tid samt arbetets smidighet 

inställning till det egna arbetet och en eventuell utveckling av arbetet

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. 

Poäng:

Uppgiftsmodulens summerade max. poäng är 100 poäng.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners